πŸ“ˆ WEB Statistics πŸ“‰ 🐧🌍VPNπŸ“ŠVPSπŸ’» πŸ“±πŸŽΌπŸŽ¬πŸ’«πŸ–₯PSM-Server🌍 perc.ddns.net

Poroèilo za mesec: September 2023
Izdelano 01-nov-2023 06:27 CET[Dnevna statistika] [Statistika po urah] [URLs] [Vstop] [Izhod] [Podroèja] [Preusmeritev z] [Iskanje] [Uporabnikov] [Agents] [Države]

Meseèno poroèilo za September 2023
Skupaj zahtevkov 115678
Skupaj datotek 88868
Skupaj Strani 66131
Skupaj Obiskov 15264
Total kB Files 94161595
Total kB In 97823
Total kB Out 84668671
Skupaj enkr. podroèij 7107
Skupaj enkr. URL-jev 2819
Skupaj enkr. napotiteljev 781
Skupaj enkr. uporab.imen 13
Skupaj enkr. brskalnikov 1042
. povpr. Max
Zahtevkov na uro 160 2203
Zahtevkov dnevno 3855 9165
Datotek dnevno 2962 7355
Strani dnevno 2204 6092
Sites per Day 236 585
Obiskov dnevno 508 1345
kB Files per Day 3138720 16938964
kB In per Day 3261 8574
kB Out per Day 2822289 17131133
Zahtevki po odzivnih kodah
Undefined response code 0,01% 10
Code 200 - OK 76,82% 88868
Code 206 - Partial Content 4,27% 4935
Code 301 - Moved Permanently 3,25% 3758
Code 302 - Found 3,88% 4483
Code 303 - See Other 0,28% 325
Code 304 - Not Modified 0,15% 173
Code 400 - Bad Request 0,01% 12
Code 401 - Unauthorized 0,05% 58
Code 403 - Forbidden 0,89% 1031
Code 404 - Not Found 1,29% 1498
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 3
Code 408 - Request Timeout 8,49% 9824
Code 500 - Internal Server Error 0,60% 696
Code 503 - Service Unavailable 0,00% 4

Poroèilo po dnevih za September 2023

Dnevna statistika za September 2023
Dan Zahtevkov Datotek Strani Obiskov Podroèja kB F kB In kB Out
1 3785 3,27% 3082 3,47% 1859 2,81% 438 2,87% 458 6,44% 1392114 1,48% 2850 2,91% 1425197 1,68%
2 7495 6,48% 5776 6,50% 5112 7,73% 744 4,87% 471 6,63% 7358351 7,81% 6530 6,68% 7406137 8,75%
3 9165 7,92% 7355 8,28% 6092 9,21% 1345 8,81% 366 5,15% 16938964 17,99% 8574 8,76% 17131133 20,23%
4 7719 6,67% 5546 6,24% 5125 7,75% 1035 6,78% 409 5,75% 13819476 14,68% 6925 7,08% 13964546 16,49%
5 7618 6,59% 6459 7,27% 4329 6,55% 809 5,30% 454 6,39% 10057404 10,68% 7111 7,27% 10184167 12,03%
6 1908 1,65% 1472 1,66% 606 0,92% 317 2,08% 433 6,09% 53053 0,06% 1284 1,31% 53710 0,06%
7 6795 5,87% 5916 6,66% 4463 6,75% 790 5,18% 386 5,43% 5325786 5,66% 6571 6,72% 5402052 6,38%
8 2096 1,81% 1615 1,82% 1129 1,71% 435 2,85% 368 5,18% 2358216 2,50% 1728 1,77% 2381868 2,81%
9 5212 4,51% 4329 4,87% 3537 5,35% 835 5,47% 575 8,09% 6068491 6,44% 5057 5,17% 6144894 7,26%
10 2850 2,46% 2411 2,71% 1894 2,86% 426 2,79% 329 4,63% 1990127 2,11% 2599 2,66% 2015183 2,38%
11 3676 3,18% 3149 3,54% 2230 3,37% 474 3,11% 415 5,84% 3134138 3,33% 3491 3,57% 2955108 3,49%
12 6008 5,19% 5135 5,78% 4135 6,25% 733 4,80% 585 8,23% 7066013 7,50% 6094 6,23% 6247538 7,38%
13 2113 1,83% 1478 1,66% 1005 1,52% 444 2,91% 504 7,09% 823696 0,87% 1499 1,53% 568736 0,67%
14 2300 1,99% 1094 1,23% 1383 2,09% 432 2,83% 520 7,32% 362085 0,38% 1364 1,39% 106169 0,13%
15 2929 2,53% 1698 1,91% 1423 2,15% 338 2,21% 459 6,46% 708051 0,75% 2024 2,07% 108684 0,13%
16 3048 2,63% 2254 2,54% 1075 1,63% 306 2,00% 368 5,18% 1429374 1,52% 2130 2,18% 212767 0,25%
17 5427 4,69% 4619 5,20% 2467 3,73% 437 2,86% 451 6,35% 2337442 2,48% 4252 4,35% 2381720 2,81%
18 2913 2,52% 2384 2,68% 1778 2,69% 427 2,80% 388 5,46% 1026061 1,09% 2218 2,27% 436255 0,52%
19 1861 1,61% 1473 1,66% 1053 1,59% 378 2,48% 408 5,74% 424016 0,45% 1427 1,46% 438854 0,52%
20 2648 2,29% 2240 2,52% 1171 1,77% 413 2,71% 474 6,67% 1663701 1,77% 1899 1,94% 456450 0,54%
21 2572 2,22% 2260 2,54% 1142 1,73% 304 1,99% 421 5,92% 2715395 2,88% 1949 1,99% 897096 1,06%
22 2476 2,14% 2100 2,36% 1275 1,93% 314 2,06% 403 5,67% 1316831 1,40% 1917 1,96% 641548 0,76%
23 1750 1,51% 1341 1,51% 776 1,17% 357 2,34% 366 5,15% 2436596 2,59% 1113 1,14% 395099 0,47%
24 1892 1,64% 1322 1,49% 746 1,13% 388 2,54% 569 8,01% 82543 0,09% 1216 1,24% 92680 0,11%
25 3334 2,88% 2836 3,19% 1921 2,90% 456 2,99% 392 5,52% 2219346 2,36% 2885 2,95% 2012966 2,38%
26 1972 1,70% 1638 1,84% 900 1,36% 458 3,00% 461 6,49% 51989 0,06% 1318 1,35% 55620 0,07%
27 3657 3,16% 2667 3,00% 1422 2,15% 375 2,46% 435 6,12% 86996 0,09% 4143 4,23% 104375 0,12%
28 1052 0,91% 705 0,79% 621 0,94% 344 2,25% 361 5,08% 20375 0,02% 738 0,75% 26904 0,03%
29 7505 6,49% 3085 3,47% 4773 7,22% 429 2,81% 483 6,80% 859048 0,91% 5351 5,47% 374179 0,44%
30 1902 1,64% 1429 1,61% 689 1,04% 309 2,02% 429 6,04% 35915 0,04% 1566 1,60% 47037 0,06%

Poroèilo po urah za September 2023

Statistika po urah za September 2023
Ura Zahtevkov Datotek Strani kB F kB In kB Out
povpr. Skupaj povpr. Skupaj povpr. Skupaj povpr. Skupaj povpr. Skupaj povpr. Skupaj
0 164 4928 4,26% 125 3770 4,24% 93 2812 4,25% 132087 3962612 4,21% 125 3752 3,84% 133724 4011723 4,74%
1 240 7213 6,24% 206 6201 6,98% 103 3090 4,67% 187814 5634427 5,98% 187 5596 5,72% 185826 5574792 6,58%
2 114 3436 2,97% 85 2562 2,88% 68 2061 3,12% 221903 6657102 7,07% 102 3055 3,12% 200972 6029156 7,12%
3 175 5269 4,55% 134 4042 4,55% 129 3875 5,86% 250792 7523749 7,99% 153 4582 4,68% 227432 6822973 8,06%
4 110 3309 2,86% 76 2281 2,57% 83 2505 3,79% 183109 5493262 5,83% 108 3226 3,30% 173981 5219428 6,16%
5 177 5330 4,61% 145 4370 4,92% 92 2777 4,20% 184286 5528582 5,87% 150 4491 4,59% 159900 4796993 5,67%
6 191 5754 4,97% 144 4337 4,88% 123 3709 5,61% 238226 7146781 7,59% 172 5150 5,27% 239293 7178778 8,48%
7 253 7598 6,57% 202 6086 6,85% 136 4089 6,18% 278303 8349098 8,87% 211 6321 6,46% 237348 7120444 8,41%
8 161 4851 4,19% 120 3608 4,06% 94 2820 4,26% 143248 4297447 4,56% 140 4212 4,31% 138860 4165807 4,92%
9 121 3642 3,15% 80 2429 2,73% 85 2561 3,87% 113798 3413941 3,63% 106 3172 3,24% 114689 3440678 4,06%
10 159 4789 4,14% 116 3481 3,92% 95 2865 4,33% 58173 1745186 1,85% 125 3738 3,82% 59073 1772191 2,09%
11 110 3307 2,86% 68 2051 2,31% 74 2222 3,36% 76930 2307893 2,45% 92 2746 2,81% 76006 2280172 2,69%
12 223 6706 5,80% 183 5495 6,18% 104 3122 4,72% 63410 1902291 2,02% 166 4986 5,10% 64681 1940442 2,29%
13 184 5531 4,78% 150 4523 5,09% 104 3145 4,76% 114317 3429514 3,64% 172 5146 5,26% 115252 3457573 4,08%
14 156 4696 4,06% 127 3828 4,31% 90 2715 4,11% 137816 4134492 4,39% 139 4169 4,26% 122582 3677452 4,34%
15 142 4268 3,69% 113 3400 3,83% 83 2499 3,78% 108970 3269088 3,47% 131 3943 4,03% 110455 3313652 3,91%
16 169 5091 4,40% 138 4145 4,66% 88 2669 4,04% 84154 2524634 2,68% 147 4404 4,50% 84918 2547531 3,01%
17 115 3457 2,99% 88 2666 3,00% 66 1981 3,00% 93249 2797466 2,97% 100 3014 3,08% 88700 2660990 3,14%
18 167 5028 4,35% 125 3752 4,22% 91 2755 4,17% 65862 1975871 2,10% 131 3934 4,02% 64383 1931505 2,28%
19 93 2796 2,42% 64 1921 2,16% 62 1867 2,82% 116203 3486097 3,70% 112 3372 3,45% 72197 2165908 2,56%
20 114 3429 2,96% 78 2361 2,66% 75 2270 3,43% 50427 1512799 1,61% 94 2831 2,89% 46784 1403516 1,66%
21 121 3636 3,14% 80 2425 2,73% 79 2378 3,60% 35097 1052924 1,12% 94 2812 2,87% 29104 873112 1,03%
22 174 5243 4,53% 138 4166 4,69% 70 2118 3,20% 101683 3050500 3,24% 140 4187 4,28% 40369 1211082 1,43%
23 212 6371 5,51% 165 4968 5,59% 107 3226 4,88% 98861 2965839 3,15% 166 4983 5,09% 35759 1072773 1,27%

Prvih 100 od 2819 (vseh) URL naslovov
# Zahtevkov kB F kB In kB Out URL
1 22772 19,69% 83322 0,09% 30733 31,42% 242493 0,29% 🌍 Media Server - Audio / Video Steaming (users) πŸ’»πŸ†—
2 9715 8,40% 160984 0,17% 7542 7,71% 211293 0,25% 🌍 WEB Access Content (DLMEDIA PORTAL) πŸ’»πŸ†—
3 8484 7,33% 232256 0,25% 5941 6,07% 270936 0,32% 🌍 Images Apps Direct Connect (graphic/video) πŸ’»πŸ†—
4 7657 6,62% 119418 0,13% 5131 5,25% 155829 0,18% 🧾️ PCSNET - JS scripts πŸ”ƒ
5 5672 4,90% 51304 0,05% 4085 4,18% 74356 0,09% 🌍 Media Server - Video Images Albums - Steaming πŸ’»πŸ†—
6 5671 4,90% 51271 0,05% 4084 4,18% 74313 0,09% /image.php
7 5347 4,62% 118815 0,13% 3976 4,06% 142440 0,17% 🌍 PCSNET/WEB Graphics - Albums images (users) πŸ’»πŸ†—
8 4322 3,74% 60742962 64,51% 5611 5,74% 61419173 72,54% πŸ“Ί PSMedia πŸŽ₯ iTV-Audio&Video MediaShare πŸ“Š obala.hopto.org πŸ’»πŸ†—
9 4096 3,54% 37835 0,04% 2561 2,62% 61475 0,07% /
10 3485 3,01% 47803 0,05% 2194 2,24% 69664 0,08% 🌍 VPN Access PSMedia βš™οΈ WEB Apps (Users) πŸ”“ πŸ’»πŸ†—
11 3092 2,67% 20038 0,02% 1809 1,85% 34282 0,04% 🌍 WEB Shares - External media connect (PCSNET) πŸ’»πŸ†—
12 2952 2,55% 417736 0,44% 1671 1,71% 411767 0,49% πŸ“· PCSNET - JPG images πŸ”ƒ
13 2931 2,53% 14285 0,02% 2406 2,46% 31455 0,04% 🧾️ PCSNET - CSS DATA πŸ”ƒ
14 2430 2,10% 47583 0,05% 1878 1,92% 68351 0,08% /robots.txt
15 1670 1,44% 4569 0,00% 1051 1,07% 14307 0,02% πŸ›ƒ Login Users πŸ”(Piramide Studio NET) πŸ’»πŸ†—
16 1541 1,33% 4298 0,00% 884 0,90% 13211 0,02% /login.php
17 1464 1,27% 19674614 20,89% 1560 1,60% 19788196 23,37% 🌍 Media Server - WEB Audio Steaming (users) πŸ’»πŸ†—
18 1415 1,22% 19674481 20,89% 1508 1,54% 19787654 23,37% /music.php
19 984 0,85% 3126 0,00% 637 0,65% 8004 0,01% πŸ“ˆ PCSNET Analytics πŸ“‰ Statistika πŸ“Š (🌍pcs.sytes.net) πŸ’»πŸ“ŠπŸ†—
20 882 0,76% 7900 0,01% 629 0,64% 13829 0,02% 🌍 Piramide Studio - INFO PCSNETiMS Media Portal πŸ’»πŸ†—
21 840 0,73% 1000 0,00% 637 0,65% 8703 0,01% πŸ†— Feed Blogs 🌍 Articles/Posts - perc.ddns.net πŸ’»πŸ†—
22 791 0,68% 545 0,00% 601 0,61% 7899 0,01% /feed/
23 770 0,67% 2638973 2,80% 674 0,69% 474321 0,56% πŸ†— Direct Download Media βš™οΈ Share πŸ“Š DDL Enigma Soft. πŸ’»πŸ’ΎπŸ†—
24 654 0,57% 2638890 2,80% 570 0,58% 473225 0,56% /download.php
25 633 0,55% 6764 0,01% 446 0,46% 10175 0,01% πŸ“· PCSNET - PNG images πŸ”ƒ
26 554 0,48% 477 0,00% 387 0,40% 4658 0,01% 🧾️ PCSNET - XML DATA πŸ”ƒ
27 470 0,41% 2737 0,00% 351 0,36% 6137 0,01% 🌍 HomeCraftSoft@2000 - Direct Downloads Enigma Softwares πŸ’»πŸ†—
28 466 0,40% 2367 0,00% 302 0,31% 5580 0,01% /p/
29 435 0,38% 0 0,00% 373 0,38% 3963 0,00% πŸ†— Smart Home βš™οΈ S-Admin πŸ“Š perc.ddns.net πŸ’»LinuxHTUπŸ†—
30 385 0,33% 3975 0,00% 274 0,28% 6766 0,01% 🌍 INFO PAGES - ITS Piramide Studio NET πŸ’»πŸ†—
31 376 0,33% 2622 0,00% 262 0,27% 4434 0,01% βš™οΈ S-Admin Access Administration 🌍 PCSNET Dashboard πŸ’»βš™οΈπŸ†—
32 351 0,30% 1111 0,00% 249 0,25% 3733 0,00% 🧱️ Block 🚷HCSFireWall 🌍 PCSNET 🧱️ Block Access Admin πŸ’»β›”οΈ
33 347 0,30% 1985 0,00% 393 0,40% 4552 0,01% 🌍 Disco Mode Activation Graphic WaveForms (Media Server) πŸ’»πŸ†—
34 345 0,30% 1919 0,00% 391 0,40% 4466 0,01% /waveform.php
35 328 0,28% 2496 0,00% 171 0,17% 4460 0,01% πŸ“· PCSNET - ICO icons πŸ”ƒ
36 324 0,28% 1927 0,00% 257 0,26% 4332 0,01% 🌍 HomeCraftSoft@2000 - Piramide Studio NET MediInfo πŸ’»πŸ†—
37 296 0,26% 8778 0,01% 226 0,23% 10953 0,01% 🌍 Piramide Studio - VIDEO PCSNETiDL DDLEMedia Share πŸ’»πŸ†—
38 281 0,24% 1037 0,00% 211 0,22% 3335 0,00% /e/
39 273 0,24% 67 0,00% 218 0,22% 1781 0,00% 🌍 Remote Media Player Sessions βš™οΈ Known networks πŸ’»πŸ†—
40 270 0,23% 0 0,00% 216 0,22% 1695 0,00% /sessionvars.php
41 256 0,22% 103 0,00% 195 0,20% 1477 0,00% βš™οΈ Dashboard Login πŸ›ƒ DDLMedia (Wordpress) πŸ’»πŸ†—
42 252 0,22% 1044 0,00% 187 0,19% 2076 0,00% πŸ“· PCSNET - GIF Animation πŸ”ƒ
43 250 0,22% 2882 0,00% 197 0,20% 4960 0,01% /its/
44 240 0,21% 1512 0,00% 201 0,21% 3466 0,00% /a/
45 234 0,20% 1082 0,00% 185 0,19% 3020 0,00% /f/
46 228 0,20% 72 0,00% 211 0,22% 1730 0,00% 🌍 iWEB Get Cover Art Albums (mp3Player) πŸ’»πŸ†—
47 219 0,19% 714 0,00% 168 0,17% 2299 0,00% πŸ“ˆ PCSNET Analytics πŸ“‰ Statistika πŸ“Š (🌍perc.ddns.net) πŸ’»πŸ“ŠπŸ†—
48 216 0,19% 1839 0,00% 158 0,16% 2882 0,00% 🌍 VistaCPanel βš™οΈ Access Administration πŸ’»βš™οΈπŸ†—
49 200 0,17% 67 0,00% 165 0,17% 1678 0,00% πŸ†— HCS-WEBDisk βš™οΈ DLS-Admin πŸ“Š DDL Enigma Soft. πŸ’»πŸ’ΎπŸ†—
50 184 0,16% 1504 0,00% 151 0,15% 3034 0,00% /d/
51 183 0,16% 1050 0,00% 127 0,13% 1980 0,00% 🌍 Remote Library βš™οΈ Known networks (MediaFiles) πŸ’»πŸ†—
52 182 0,16% 1353 0,00% 167 0,17% 2679 0,00% 🌍 Media Content Share by Users Audio&Video (PSMedia) πŸ’»πŸ†—
53 181 0,16% 984 0,00% 125 0,13% 1895 0,00% /library.php
54 179 0,15% 120 0,00% 56 0,06% 784 0,00% 🧱️ Deny Access πŸ”(CP Server Apps Admin) πŸ’»πŸ†—
55 178 0,15% 1285 0,00% 164 0,17% 2579 0,00% /share.php
56 172 0,15% 45730 0,05% 113 0,12% 46064 0,05% 🧾️ PCSNET - WOFF DATA πŸ”ƒ
57 170 0,15% 38 0,00% 132 0,14% 1616 0,00% 🌍 Wordpress βš™οΈ Posts/Articles/Oglasi/Forums/DDLMedia πŸ’»πŸ†—
58 169 0,15% 6 0,00% 163 0,17% 1290 0,00% /getcover.php
59 168 0,15% 25 0,00% 81 0,08% 871 0,00% 🌍 (pcsnet.freeddns.org) βš™οΈ PCSNET WEB MServer πŸ’»πŸ†—
60 157 0,14% 559 0,00% 131 0,13% 1865 0,00% /statistika/
61 157 0,14% 33 0,00% 113 0,12% 667 0,00% 🌍 Media Server Browdcast-Network Settings (Utilities) πŸ’»πŸ†—
62 137 0,12% 1882 0,00% 120 0,12% 2425 0,00% 🌍 Access Wordpress Admin βš™οΈ SAdminis Pages πŸ’»πŸ†—
63 136 0,12% 783 0,00% 121 0,12% 1603 0,00% 🌍 Audio Player iNET Direct WEB Audio-Play πŸ’»πŸ†—
64 114 0,10% 850 0,00% 77 0,08% 1648 0,00% /hosts/
65 105 0,09% 746 0,00% 90 0,09% 1347 0,00% /player.php
66 103 0,09% 368 0,00% 86 0,09% 1186 0,00% /analytics/
67 100 0,09% 72 0,00% 51 0,05% 774 0,00% 🧱️ Deny Access πŸ”(Configuration Files Block) πŸ’»πŸ†—
68 88 0,08% 78 0,00% 41 0,04% 403 0,00% 🧱️ IPs Block! ⛔️Contry Access🚫 Foribiden ⛔️Enigma FirewallπŸ’»
69 82 0,07% 0 0,00% 62 0,06% 329 0,00% /util.php
70 79 0,07% 554 0,00% 80 0,08% 1195 0,00% /namiznipc
71 78 0,07% 3261 0,00% 65 0,07% 3613 0,00% /artists.php
72 77 0,07% 2963 0,00% 53 0,05% 3293 0,00% 🌍 Steaming Audio-Video / Known Networks (Media Server) πŸ’»πŸ†—
73 75 0,06% 1777 0,00% 59 0,06% 2093 0,00% 🌍 RealPlayer Embed πŸŽ₯ Known Networks (PSMedia) πŸ’»πŸ†—
74 74 0,06% 2863 0,00% 51 0,05% 3165 0,00% /stream.php
75 73 0,06% 1710 0,00% 58 0,06% 2008 0,00% /web_player_embedded.php
76 69 0,06% 184062 0,20% 50 0,05% 185385 0,22% /iplist-pcsnet.txt
77 69 0,06% 1335 0,00% 53 0,05% 1596 0,00% 🌍 Piramide Studio NET WEBMail πŸ“§ Private Admin πŸ’»πŸ†—
78 67 0,06% 5038 0,01% 53 0,05% 5395 0,01% 🧾️ PCSNET - WOFF2 DATA πŸ”ƒ
79 64 0,06% 497 0,00% 53 0,05% 954 0,00% 🌍 INFO Pages (user manuals) - HomeCraftSoft@2000 πŸ’»πŸ†—
80 63 0,05% 585 0,00% 72 0,07% 1140 0,00% 🌍 piramide.zapto.org βš™οΈ Authenticated (auth-user) βœ…
81 61 0,05% 26 0,00% 88 0,09% 428 0,00% 🌍 Login Dashboard Admins βš™οΈ(WPAdmin) πŸ’»πŸ†—
82 60 0,05% 485 0,00% 69 0,07% 1012 0,00% /member.php
83 60 0,05% 9138613 9,71% 37 0,04% 531063 0,63% 🌍 Media Server Share - DirectPlay (audio/video) πŸ’»πŸ†—
84 59 0,05% 56 0,00% 50 0,05% 544 0,00% /e/403.html
85 59 0,05% 1852 0,00% 41 0,04% 2289 0,00% πŸ†— Post Forums 🌍 Forums/Posts - perc.ddns.net πŸ’»πŸ†—
86 59 0,05% 56 0,00% 50 0,05% 544 0,00% 🧱️ Block! Error ⚠️ Foribiden Login Access ⛔️Enigma FirewallπŸ’»
87 58 0,05% 19 0,00% 27 0,03% 223 0,00% βš™οΈ ACME Challenge SSL Certificates (PCS-NET vHosts) πŸ’»πŸ†—
88 57 0,05% 810 0,00% 41 0,04% 1260 0,00% πŸ†— Public File Access βš™οΈ DDLPUsers πŸ“Š DDL Enigma Soft. πŸ’»πŸ’ΎπŸ†—
89 52 0,04% 4040 0,00% 39 0,04% 4166 0,00% /kontakt/
90 49 0,04% 11 0,00% 31 0,03% 245 0,00% 🌍 (psmedia.mywire.org) βš™οΈ PCSNET WEB MServer πŸ’»πŸ†—
91 45 0,04% 69 0,00% 28 0,03% 384 0,00% /e/country.html
92 45 0,04% 78 0,00% 31 0,03% 426 0,00% πŸ†— Blog Views 🌍 Blog Posts - perc.ddns.net πŸ’»πŸ†—
93 44 0,04% 153 0,00% 35 0,04% 534 0,00% 🧾️ PCSNET - RSS DATA πŸ”ƒ
94 42 0,04% 701 0,00% 31 0,03% 1048 0,00% /public.php
95 41 0,04% 816 0,00% 31 0,03% 1106 0,00% πŸ†— Post Views 🌍 Articles/Posts - perc.ddns.net πŸ’»πŸ†—
96 39 0,03% 258 0,00% 30 0,03% 536 0,00% 🌍 Register Apps Account New User βš™οΈ Piramide Studio NET πŸ’»πŸ†—
97 37 0,03% 193 0,00% 38 0,04% 496 0,00% /mp3-predvajalniki/Instrumentalna
98 37 0,03% 192 0,00% 39 0,04% 504 0,00% /mp3-predvajalniki/rocknroll
99 36 0,03% 2 0,00% 31 0,03% 302 0,00% /ads.txt
100 35 0,03% 188 0,00% 27 0,03% 438 0,00% /register.php
Pregled vseh URL-jev

Prvih 100 od 2819 (vseh) URL naslovov po kB F
# Zahtevkov kB F kB In kB Out URL
1 4322 3,74% 60742962 64,51% 5611 5,74% 61419173 72,54% πŸ“Ί PSMedia πŸŽ₯ iTV-Audio&Video MediaShare πŸ“Š obala.hopto.org πŸ’»πŸ†—
2 1464 1,27% 19674614 20,89% 1560 1,60% 19788196 23,37% 🌍 Media Server - WEB Audio Steaming (users) πŸ’»πŸ†—
3 1415 1,22% 19674481 20,89% 1508 1,54% 19787654 23,37% /music.php
4 60 0,05% 9138613 9,71% 37 0,04% 531063 0,63% 🌍 Media Server Share - DirectPlay (audio/video) πŸ’»πŸ†—
5 770 0,67% 2638973 2,80% 674 0,69% 474321 0,56% πŸ†— Direct Download Media βš™οΈ Share πŸ“Š DDL Enigma Soft. πŸ’»πŸ’ΎπŸ†—
6 654 0,57% 2638890 2,80% 570 0,58% 473225 0,56% /download.php
7 2952 2,55% 417736 0,44% 1671 1,71% 411767 0,49% πŸ“· PCSNET - JPG images πŸ”ƒ
8 8484 7,33% 232256 0,25% 5941 6,07% 270936 0,32% 🌍 Images Apps Direct Connect (graphic/video) πŸ’»πŸ†—
9 28 0,02% 197184 0,21% 19 0,02% 142921 0,17% /iplist.txt
10 69 0,06% 184062 0,20% 50 0,05% 185385 0,22% /iplist-pcsnet.txt
11 9715 8,40% 160984 0,17% 7542 7,71% 211293 0,25% 🌍 WEB Access Content (DLMEDIA PORTAL) πŸ’»πŸ†—
12 7657 6,62% 119418 0,13% 5131 5,25% 155829 0,18% 🧾️ PCSNET - JS scripts πŸ”ƒ
13 5347 4,62% 118815 0,13% 3976 4,06% 142440 0,17% 🌍 PCSNET/WEB Graphics - Albums images (users) πŸ’»πŸ†—
14 22772 19,69% 83322 0,09% 30733 31,42% 242493 0,29% 🌍 Media Server - Audio / Video Steaming (users) πŸ’»πŸ†—
15 5672 4,90% 51304 0,05% 4085 4,18% 74356 0,09% 🌍 Media Server - Video Images Albums - Steaming πŸ’»πŸ†—
16 5671 4,90% 51271 0,05% 4084 4,18% 74313 0,09% /image.php
17 3485 3,01% 47803 0,05% 2194 2,24% 69664 0,08% 🌍 VPN Access PSMedia βš™οΈ WEB Apps (Users) πŸ”“ πŸ’»πŸ†—
18 2430 2,10% 47583 0,05% 1878 1,92% 68351 0,08% /robots.txt
19 172 0,15% 45730 0,05% 113 0,12% 46064 0,05% 🧾️ PCSNET - WOFF DATA πŸ”ƒ
20 4096 3,54% 37835 0,04% 2561 2,62% 61475 0,07% /
21 4 0,00% 22076 0,02% 5 0,00% 22071 0,03% πŸ—‚ PCSNET - PDF Document πŸ”ƒ
22 3092 2,67% 20038 0,02% 1809 1,85% 34282 0,04% 🌍 WEB Shares - External media connect (PCSNET) πŸ’»πŸ†—
23 2931 2,53% 14285 0,02% 2406 2,46% 31455 0,04% 🧾️ PCSNET - CSS DATA πŸ”ƒ
24 25 0,02% 12182 0,01% 20 0,02% 12435 0,01% 🌍 HandCrafted Software Direct Downloads StandAloneSoftware C++ πŸ’»πŸ†—
25 296 0,26% 8778 0,01% 226 0,23% 10953 0,01% 🌍 Piramide Studio - VIDEO PCSNETiDL DDLEMedia Share πŸ’»πŸ†—
26 26 0,02% 7929 0,01% 23 0,02% 8190 0,01% 🌍 HomeCraftSoft@2000 Direct Downloads Enigma Softwares πŸ’»πŸ†—
27 882 0,76% 7900 0,01% 629 0,64% 13829 0,02% 🌍 Piramide Studio - INFO PCSNETiMS Media Portal πŸ’»πŸ†—
28 3 0,00% 7637 0,01% 3 0,00% 7702 0,01% /doc/UbuntuDebianLinuxToolboxCommandsforPowerUsers.epub
29 3 0,00% 7383 0,01% 3 0,00% 7356 0,01% /hosts/hostswindows_new_windows
30 633 0,55% 6764 0,01% 446 0,46% 10175 0,01% πŸ“· PCSNET - PNG images πŸ”ƒ
31 67 0,06% 5038 0,01% 53 0,05% 5395 0,01% 🧾️ PCSNET - WOFF2 DATA πŸ”ƒ
32 1670 1,44% 4569 0,00% 1051 1,07% 14307 0,02% πŸ›ƒ Login Users πŸ”(Piramide Studio NET) πŸ’»πŸ†—
33 1541 1,33% 4298 0,00% 884 0,90% 13211 0,02% /login.php
34 52 0,04% 4040 0,00% 39 0,04% 4166 0,00% /kontakt/
35 385 0,33% 3975 0,00% 274 0,28% 6766 0,01% 🌍 INFO PAGES - ITS Piramide Studio NET πŸ’»πŸ†—
36 78 0,07% 3261 0,00% 65 0,07% 3613 0,00% /artists.php
37 984 0,85% 3126 0,00% 637 0,65% 8004 0,01% πŸ“ˆ PCSNET Analytics πŸ“‰ Statistika πŸ“Š (🌍pcs.sytes.net) πŸ’»πŸ“ŠπŸ†—
38 1 0,00% 2994 0,00% 1 0,00% 3018 0,00% /hosts/dnsmasqblacklist.txt
39 77 0,07% 2963 0,00% 53 0,05% 3293 0,00% 🌍 Steaming Audio-Video / Known Networks (Media Server) πŸ’»πŸ†—
40 250 0,22% 2882 0,00% 197 0,20% 4960 0,01% /its/
41 1 0,00% 2875 0,00% 1 0,00% 2899 0,00% /hosts/adblock.txt
42 74 0,06% 2863 0,00% 51 0,05% 3165 0,00% /stream.php
43 5 0,00% 2827 0,00% 4 0,00% 2871 0,00% /audio-player/
44 1 0,00% 2822 0,00% 1 0,00% 2845 0,00% /hosts/dnscrypt-proxyblacklist.txt
45 470 0,41% 2737 0,00% 351 0,36% 6137 0,01% 🌍 HomeCraftSoft@2000 - Direct Downloads Enigma Softwares πŸ’»πŸ†—
46 376 0,33% 2622 0,00% 262 0,27% 4434 0,01% βš™οΈ S-Admin Access Administration 🌍 PCSNET Dashboard πŸ’»βš™οΈπŸ†—
47 328 0,28% 2496 0,00% 171 0,17% 4460 0,01% πŸ“· PCSNET - ICO icons πŸ”ƒ
48 466 0,40% 2367 0,00% 302 0,31% 5580 0,01% /p/
49 1 0,00% 2312 0,00% 1 0,00% 2333 0,00% /hosts/githubdeveloperdancom_hosts_lists_ads-and-tracking-extended.txt
50 28 0,02% 2110 0,00% 34 0,04% 2316 0,00% /install-namestitev-web-scada-cybrotech-raspberry-pi/
51 1 0,00% 2055 0,00% 1 0,00% 2074 0,00% /hosts/rawgithubusercontentcom_StevenBlack_hosts_master_alternates_gambling-porn-social_hosts.txt
52 1 0,00% 2042 0,00% 1 0,00% 2061 0,00% /hosts/rawgithubusercontentcom_StevenBlack_hosts_master_alternates_gambling-porn_hosts.txt
53 1 0,00% 2037 0,00% 1 0,00% 2056 0,00% /hosts/rawgithubusercontentcom_StevenBlack_hosts_master_alternates_fakenews-porn-social_hosts.txt
54 1 0,00% 2024 0,00% 1 0,00% 2043 0,00% /hosts/rawgithubusercontentcom_StevenBlack_hosts_master_alternates_fakenews-porn_hosts.txt
55 1 0,00% 2023 0,00% 1 0,00% 2042 0,00% /hosts/rawgithubusercontentcom_StevenBlack_hosts_master_alternates_porn-social_hosts.txt
56 1 0,00% 2011 0,00% 1 0,00% 2030 0,00% /hosts/rawgithubusercontentcom_StevenBlack_hosts_master_alternates_porn_hosts.txt
57 347 0,30% 1985 0,00% 393 0,40% 4552 0,01% 🌍 Disco Mode Activation Graphic WaveForms (Media Server) πŸ’»πŸ†—
58 324 0,28% 1927 0,00% 257 0,26% 4332 0,01% 🌍 HomeCraftSoft@2000 - Piramide Studio NET MediInfo πŸ’»πŸ†—
59 345 0,30% 1919 0,00% 391 0,40% 4466 0,01% /waveform.php
60 137 0,12% 1882 0,00% 120 0,12% 2425 0,00% 🌍 Access Wordpress Admin βš™οΈ SAdminis Pages πŸ’»πŸ†—
61 59 0,05% 1852 0,00% 41 0,04% 2289 0,00% πŸ†— Post Forums 🌍 Forums/Posts - perc.ddns.net πŸ’»πŸ†—
62 216 0,19% 1839 0,00% 158 0,16% 2882 0,00% 🌍 VistaCPanel βš™οΈ Access Administration πŸ’»βš™οΈπŸ†—
63 75 0,06% 1777 0,00% 59 0,06% 2093 0,00% 🌍 RealPlayer Embed πŸŽ₯ Known Networks (PSMedia) πŸ’»πŸ†—
64 1 0,00% 1728 0,00% 1 0,00% 1745 0,00% /hosts/rawgithubusercontentcom_StevenBlack_hosts_master_alternates_fakenews-social_hosts.txt
65 1 0,00% 1715 0,00% 1 0,00% 1732 0,00% /hosts/rawgithubusercontentcom_StevenBlack_hosts_master_alternates_fakenews_hosts.txt
66 73 0,06% 1710 0,00% 58 0,06% 2008 0,00% /web_player_embedded.php
67 1 0,00% 1702 0,00% 1 0,00% 1719 0,00% /hosts/rawgithubusercontentcom_StevenBlack_hosts_master_hosts.txt
68 3 0,00% 1688 0,00% 2 0,00% 1710 0,00% /mp3-player/
69 240 0,21% 1512 0,00% 201 0,21% 3466 0,00% /a/
70 184 0,16% 1504 0,00% 151 0,15% 3034 0,00% /d/
71 1 0,00% 1412 0,00% 1 0,00% 1428 0,00% /hosts/rawgithubusercontentcom_PolishFiltersTeam_KADhosts_master_KADhosts.txt
72 1 0,00% 1412 0,00% 1 0,00% 1428 0,00% /hosts/rawgithubusercontentcom_azet12_KADhosts_master_KADhosts.txt
73 1 0,00% 1388 0,00% 1 0,00% 1404 0,00% /hosts/rawgithubusercontentcom_stamparm_ipsum_master_ipsum.txt
74 8 0,01% 1387 0,00% 5 0,00% 1379 0,00% 🧾️ PCSNET - TTF DATA πŸ”ƒ
75 182 0,16% 1353 0,00% 167 0,17% 2679 0,00% 🌍 Media Content Share by Users Audio&Video (PSMedia) πŸ’»πŸ†—
76 1 0,00% 1353 0,00% 1 0,00% 1369 0,00% /hosts/filtersadtidyorg_extension_chromium_filters_2.txt
77 69 0,06% 1335 0,00% 53 0,05% 1596 0,00% 🌍 Piramide Studio NET WEBMail πŸ“§ Private Admin πŸ’»πŸ†—
78 178 0,15% 1285 0,00% 164 0,17% 2579 0,00% /share.php
79 1 0,00% 1191 0,00% 1 0,00% 1206 0,00% /hosts/fanboyconz_r_fanboy-ultimate1.txt
80 351 0,30% 1111 0,00% 249 0,25% 3733 0,00% 🧱️ Block 🚷HCSFireWall 🌍 PCSNET 🧱️ Block Access Admin πŸ’»β›”οΈ
81 8 0,01% 1092 0,00% 5 0,00% 1131 0,00% /faq/
82 234 0,20% 1082 0,00% 185 0,19% 3020 0,00% /f/
83 18 0,02% 1054 0,00% 16 0,02% 1226 0,00% /ubuntu-debian-linux-1000-prirocnih-terminal-komand-za-administratorje/
84 183 0,16% 1050 0,00% 127 0,13% 1980 0,00% 🌍 Remote Library βš™οΈ Known networks (MediaFiles) πŸ’»πŸ†—
85 252 0,22% 1044 0,00% 187 0,19% 2076 0,00% πŸ“· PCSNET - GIF Animation πŸ”ƒ
86 281 0,24% 1037 0,00% 211 0,22% 3335 0,00% /e/
87 840 0,73% 1000 0,00% 637 0,65% 8703 0,01% πŸ†— Feed Blogs 🌍 Articles/Posts - perc.ddns.net πŸ’»πŸ†—
88 181 0,16% 984 0,00% 125 0,13% 1895 0,00% /library.php
89 1 0,00% 960 0,00% 1 0,00% 974 0,00% /hosts/githubdeveloperdancom_hosts_lists_tracking-aggressive-extended.txt
90 114 0,10% 850 0,00% 77 0,08% 1648 0,00% /hosts/
91 21 0,02% 840 0,00% 17 0,02% 1039 0,00% /predstavitev-podjetja-windows-machintosh-xampp/
92 41 0,04% 816 0,00% 31 0,03% 1106 0,00% πŸ†— Post Views 🌍 Articles/Posts - perc.ddns.net πŸ’»πŸ†—
93 57 0,05% 810 0,00% 41 0,04% 1260 0,00% πŸ†— Public File Access βš™οΈ DDLPUsers πŸ“Š DDL Enigma Soft. πŸ’»πŸ’ΎπŸ†—
94 1 0,00% 802 0,00% 1 0,00% 815 0,00% /hosts/easylist-downloadsadblockplusorg_ruadlisteasylist.txt
95 136 0,12% 783 0,00% 121 0,12% 1603 0,00% 🌍 Audio Player iNET Direct WEB Audio-Play πŸ’»πŸ†—
96 1 0,00% 772 0,00% 1 0,00% 784 0,00% /hosts/fanboyconz_r_fanboy-complete.txt
97 105 0,09% 746 0,00% 90 0,09% 1347 0,00% /player.php
98 219 0,19% 714 0,00% 168 0,17% 2299 0,00% πŸ“ˆ PCSNET Analytics πŸ“‰ Statistika πŸ“Š (🌍perc.ddns.net) πŸ’»πŸ“ŠπŸ†—
99 42 0,04% 701 0,00% 31 0,03% 1048 0,00% /public.php
100 1 0,00% 674 0,00% 1 0,00% 686 0,00% /hosts/easylist-downloadsadblockplusorg_liste_freasylist.txt

Prvih 100 od 302 (vseh) vstopnih strani
# Zahtevkov Obiskov URL
1 4096 3,54% 5340 45,77% /
2 1415 1,22% 1056 9,05% /music.php
3 791 0,68% 820 7,03% /feed/
4 654 0,57% 764 6,55% /download.php
5 1541 1,33% 333 2,85% /login.php
6 250 0,22% 202 1,73% /its/
7 466 0,40% 197 1,69% /p/
8 281 0,24% 182 1,56% /e/
9 234 0,20% 182 1,56% /f/
10 4 0,00% 161 1,38% /process.php
11 184 0,16% 152 1,30% /d/
12 157 0,14% 142 1,22% /statistika/
13 240 0,21% 139 1,19% /a/
14 13 0,01% 118 1,01% /wp-login.php
15 345 0,30% 112 0,96% /waveform.php
16 178 0,15% 89 0,76% /share.php
17 103 0,09% 79 0,68% /analytics/
18 114 0,10% 79 0,68% /hosts/
19 79 0,07% 53 0,45% /namiznipc
20 52 0,04% 49 0,42% /kontakt/
21 42 0,04% 48 0,41% /public.php
22 28 0,02% 31 0,27% /install-namestitev-web-scada-cybrotech-raspberry-pi/
23 28 0,02% 28 0,24% /lostpassword.php
24 37 0,03% 28 0,24% /mp3-predvajalniki/rocknroll
25 21 0,02% 26 0,22% /predstavitev-podjetja-windows-machintosh-xampp/
26 35 0,03% 26 0,22% /register.php
27 26 0,02% 23 0,20% /p/enigma.html
28 74 0,06% 22 0,19% /stream.php
29 18 0,02% 21 0,18% /ubuntu-debian-linux-1000-prirocnih-terminal-komand-za-administratorje/
30 5671 4,90% 20 0,17% /image.php
31 21 0,02% 19 0,16% /admin/
32 26 0,02% 19 0,16% /fail2ban-pozarni-zid-za-linux-os/
33 28 0,02% 19 0,16% /mp3-predvajalniki/ElectroMuzika
34 37 0,03% 19 0,16% /mp3-predvajalniki/Instrumentalna
35 27 0,02% 19 0,16% /mp3-predvajalniki/Instrumentalna/saxdeephousemix
36 23 0,02% 18 0,15% /ProgresivniHouse
37 15 0,01% 18 0,15% /badips-pcsnet-lista/
38 16 0,01% 18 0,15% /fail2ban-linux-pozarni-zid-nastavitev-za-wordpress-best-opcija-iptables-ufw/
39 15 0,01% 18 0,15% /namestite-in-konfigurirajte-drupal-9-cms-na-debian-11-ali-10/
40 169 0,15% 17 0,15% /getcover.php
41 105 0,09% 17 0,15% /player.php
42 23 0,02% 17 0,15% /populacija-sveta-v-realnem-casu/
43 18 0,02% 16 0,14% /bitcoin/
44 16 0,01% 16 0,14% /full-install-web-server-apache2-multi-php-mariadb-postfix-dovecot/
45 14 0,01% 16 0,14% /google-aplikacije-za-podjetja/
46 15 0,01% 16 0,14% /info-security-tips/
47 26 0,02% 16 0,14% /sms/
48 19 0,02% 15 0,13% /namestitev-wordpress-debian-linux/
49 20 0,02% 15 0,13% /nastavitve-apache-log-analizer-webalizer-org/
50 19 0,02% 14 0,12% /badips-windows-linux-server-desktop-protect/
51 22 0,02% 14 0,12% /informacije/
52 15 0,01% 14 0,12% /kako-namestiti-wordpress-na-ubuntu-20-04-s-php-mysql/
53 17 0,01% 14 0,12% /misc.php
54 17 0,01% 14 0,12% /noip-com-dinamicne-domene-ponudnik/
55 9 0,01% 13 0,11% /analytics/usage_202308.html
56 15 0,01% 13 0,11% /direktni-prenosi-datotek/
57 17 0,01% 13 0,11% /malwarebytes-antivirus-in-pozarni-zid-za-splet/
58 14 0,01% 13 0,11% /posta/
59 16 0,01% 12 0,10% /enostavni-pozarni-zid-php/
60 7 0,01% 12 0,10% /info/
61 16 0,01% 12 0,10% /kako-namestiti-wordpress-z-apache-serverjem-v-ubuntu-20/
62 20 0,02% 12 0,10% /maltrail-zascita-linux-serverja-nastavitve-badip-pcsnet/
63 16 0,01% 12 0,10% /onemogocen-dostop-do-vpn-pcsnet/
64 16 0,01% 11 0,09% /audio-video-server/
65 20 0,02% 11 0,09% /documents/
66 20 0,02% 11 0,09% /emoji-txt-unikoda/
67 15 0,01% 11 0,09% /fail2ban-maltrail-iptables-linux-pozarni-zid-nastavitve/
68 20 0,02% 11 0,09% /pcsnet-block-ip/
69 17 0,01% 11 0,09% /web-designing/
70 78 0,07% 9 0,08% /artists.php
71 19 0,02% 9 0,08% /debian-server-priprava-streznika/
72 15 0,01% 9 0,08% /geoip-baze-podatkov-za-ubuntu-debian-linux-os/
73 10 0,01% 9 0,08% /menjalnica/
74 16 0,01% 9 0,08% /namestitev-apache-php-mariadb-phpmyadmin-letsencrytp-lamp/
75 11 0,01% 9 0,08% /pametni-telefon
76 9 0,01% 9 0,08% /reset-password.php
77 10 0,01% 8 0,07% /p/o-nas.html
78 270 0,23% 8 0,07% /sessionvars.php
79 8 0,01% 7 0,06% /about-us/
80 6 0,01% 7 0,06% /analytics/usage_202301.html
81 4 0,00% 7 0,06% /analytics/usage_202302.html
82 8 0,01% 7 0,06% /googlea9272817b31632c5.html
83 16 0,01% 7 0,06% /kako-namestimo-cms-wordpress-na-ubuntu-streznik-poslovna-zasebna-raba/
84 20 0,02% 7 0,06% /maltrail-malware-trafic-detection/
85 4 0,00% 7 0,06% /oglasna-deska/
86 11 0,01% 7 0,06% /p/kontakt.html
87 7 0,01% 7 0,06% /p/team.html
88 8 0,01% 7 0,06% /spisek-blokiranih-ip-piramide-studio-net/
89 17 0,01% 7 0,06% /task.php
90 18 0,02% 7 0,06% /web-disk/
91 7 0,01% 6 0,05% /analytics/usage_202306.html
92 7 0,01% 6 0,05% /analytics/usage_202307.html
93 10 0,01% 6 0,05% /home/
94 15 0,01% 6 0,05% /zascita-windows-serverja-in-windows10-11-os-virtualbox/
95 5 0,00% 5 0,04% /2020/05/
96 5 0,00% 5 0,04% /comments/feed/
97 6 0,01% 5 0,04% /cpanel/
98 5 0,00% 5 0,04% /forum/
99 181 0,16% 5 0,04% /library.php
100 60 0,05% 5 0,04% /member.php

Prvih 100 od 319 (vseh) izhodnih strani
# Zahtevkov Obiskov URL
1 4096 3,54% 4347 41,46% /
2 1541 1,33% 1122 10,70% /login.php
3 791 0,68% 816 7,78% /feed/
4 654 0,57% 627 5,98% /download.php
5 466 0,40% 262 2,50% /p/
6 250 0,22% 209 1,99% /its/
7 281 0,24% 200 1,91% /e/
8 234 0,20% 200 1,91% /f/
9 1415 1,22% 172 1,64% /music.php
10 184 0,16% 153 1,46% /d/
11 157 0,14% 146 1,39% /statistika/
12 240 0,21% 142 1,35% /a/
13 103 0,09% 87 0,83% /analytics/
14 114 0,10% 85 0,81% /hosts/
15 5671 4,90% 80 0,76% /image.php
16 178 0,15% 68 0,65% /share.php
17 270 0,23% 53 0,51% /sessionvars.php
18 79 0,07% 52 0,50% /namiznipc
19 5 0,00% 52 0,50% /wp-admin/
20 52 0,04% 47 0,45% /kontakt/
21 59 0,05% 44 0,42% /e/403.html
22 42 0,04% 42 0,40% /public.php
23 4 0,00% 37 0,35% /process.php
24 28 0,02% 30 0,29% /lostpassword.php
25 37 0,03% 28 0,27% /mp3-predvajalniki/rocknroll
26 13 0,01% 28 0,27% /wp-login.php
27 19 0,02% 27 0,26% /debian-server-priprava-streznika/
28 35 0,03% 27 0,26% /register.php
29 18 0,02% 27 0,26% /web-scada-cybrotech-kontrolerji-sandiwebscada/
30 18 0,02% 27 0,26% /webmin-debian-linux-server/
31 45 0,04% 25 0,24% /e/country.html
32 20 0,02% 24 0,23% /maltrail-malware-trafic-detection/
33 15 0,01% 22 0,21% /geoip-baze-podatkov-za-ubuntu-debian-linux-os/
34 18 0,02% 22 0,21% /web-disk/
35 21 0,02% 21 0,20% /admin/
36 15 0,01% 21 0,20% /direktni-prenosi-datotek/
37 21 0,02% 21 0,20% /predstavitev-podjetja-windows-machintosh-xampp/
38 26 0,02% 20 0,19% /fail2ban-pozarni-zid-za-linux-os/
39 20 0,02% 19 0,18% /documents/
40 16 0,01% 19 0,18% /kako-namestimo-cms-wordpress-na-ubuntu-streznik-poslovna-zasebna-raba/
41 60 0,05% 19 0,18% /member.php
42 17 0,01% 19 0,18% /misc.php
43 28 0,02% 19 0,18% /mp3-predvajalniki/ElectroMuzika
44 37 0,03% 19 0,18% /mp3-predvajalniki/Instrumentalna
45 23 0,02% 18 0,17% /ProgresivniHouse
46 15 0,01% 18 0,17% /badips-pcsnet-lista/
47 22 0,02% 18 0,17% /informacije/
48 20 0,02% 18 0,17% /nastavitve-apache-log-analizer-webalizer-org/
49 26 0,02% 17 0,16% /sms/
50 15 0,01% 17 0,16% /zascita-windows-serverja-in-windows10-11-os-virtualbox/
51 16 0,01% 16 0,15% /enostavni-pozarni-zid-php/
52 169 0,15% 16 0,15% /getcover.php
53 28 0,02% 16 0,15% /install-namestitev-web-scada-cybrotech-raspberry-pi/
54 27 0,02% 16 0,15% /mp3-predvajalniki/Instrumentalna/saxdeephousemix
55 15 0,01% 16 0,15% /namestitev-debian-10-minimal-install/
56 26 0,02% 16 0,15% /p/enigma.html
57 20 0,02% 14 0,13% /emoji-txt-unikoda/
58 23 0,02% 14 0,13% /populacija-sveta-v-realnem-casu/
59 14 0,01% 13 0,12% /posta/
60 345 0,30% 13 0,12% /waveform.php
61 18 0,02% 12 0,11% /bitcoin/
62 17 0,01% 12 0,11% /malwarebytes-antivirus-in-pozarni-zid-za-splet/
63 17 0,01% 12 0,11% /noip-com-dinamicne-domene-ponudnik/
64 9 0,01% 11 0,10% /analytics/usage_202308.html
65 7 0,01% 11 0,10% /info/
66 16 0,01% 11 0,10% /kako-namestiti-wordpress-z-apache-serverjem-v-ubuntu-20/
67 19 0,02% 10 0,10% /namestitev-wordpress-debian-linux/
68 11 0,01% 10 0,10% /pametni-telefon
69 16 0,01% 9 0,09% /full-install-web-server-apache2-multi-php-mariadb-postfix-dovecot/
70 10 0,01% 9 0,09% /home/
71 82 0,07% 9 0,09% /util.php
72 6 0,01% 8 0,08% /cpanel/
73 16 0,01% 8 0,08% /fail2ban-linux-pozarni-zid-nastavitev-za-wordpress-best-opcija-iptables-ufw/
74 181 0,16% 8 0,08% /library.php
75 4 0,00% 8 0,08% /oglasna-deska/
76 11 0,01% 8 0,08% /p/kontakt.html
77 74 0,06% 8 0,08% /stream.php
78 18 0,02% 8 0,08% /ubuntu-debian-linux-1000-prirocnih-terminal-komand-za-administratorje/
79 7 0,01% 7 0,07% /analytics/usage_202307.html
80 16 0,01% 7 0,07% /audio-video-server/
81 8 0,01% 7 0,07% /googlea9272817b31632c5.html
82 6 0,01% 7 0,07% /media-server/
83 10 0,01% 7 0,07% /p/o-nas.html
84 20 0,02% 7 0,07% /pcsnet-block-ip/
85 17 0,01% 7 0,07% /task.php
86 6 0,01% 6 0,06% /analytics/usage_202301.html
87 7 0,01% 6 0,06% /analytics/usage_202306.html
88 6 0,01% 6 0,06% /blog-3-columns/
89 20 0,02% 6 0,06% /maltrail-zascita-linux-serverja-nastavitve-badip-pcsnet/
90 10 0,01% 6 0,06% /menjalnica/
91 5 0,00% 6 0,06% /usage_202301.html
92 17 0,01% 6 0,06% /web-designing/
93 8 0,01% 5 0,05% /about-us/
94 4 0,00% 5 0,05% /analytics/usage_202302.html
95 5 0,00% 5 0,05% /e/error.html
96 5 0,00% 5 0,05% /education-opensource/
97 8 0,01% 5 0,05% /faq/
98 5 0,00% 5 0,05% /forums/forum/linux-server/
99 5 0,00% 5 0,05% /forums/topic/audio/
100 5 0,00% 5 0,05% /forums/topic/ddlenigma/

Prvih 100 od 7107 (vseh) podroèij
# Zahtevkov Datotek kB F kB In kB Out Obiskov Gostitelj
1 38960 33,68% 33029 37,17% 14784423 15,70% 29452 30,11% 6998834 8,27% 698 4,57% βš™οΈ PSMedia 🧱️ WindowsNT βš™οΈ VPN/VPS 🌍 RS11 πŸ’»βš™οΈπŸ†—
2 9609 8,31% 0 0,00% 3 0,00% 5451 5,57% 7057 0,01% 121 0,79% βš™οΈ PCStudio MServer 🎼 Reason Studios WinNT πŸ’»πŸ†—
3 4882 4,22% 4421 4,97% 2310184 2,45% 4443 4,54% 1653878 1,95% 249 1,63% βš™οΈ PSMedia 🧱️ WindowsNT βš™οΈ VPN/VPS 🌍 MS16 πŸ’»βš™οΈπŸ†—
4 4674 4,04% 4215 4,74% 2626631 2,79% 4369 4,47% 2679169 3,16% 170 1,11% βš™οΈ PSMedia 🧱️ WindowsNT βš™οΈ VPN/VPS 🌍 DL66 πŸ’»βš™οΈπŸ†—
5 4137 3,58% 4094 4,61% 8657930 9,19% 4073 4,16% 8756035 10,34% 452 2,96% 50.7.142.181
6 3266 2,82% 3252 3,66% 5606265 5,95% 3761 3,84% 5683679 6,71% 328 2,15% 23.106.56.53
7 2883 2,49% 2864 3,22% 5391876 5,73% 3156 3,23% 5457469 6,45% 388 2,54% 23.106.56.19
8 2772 2,40% 2759 3,10% 7381338 7,84% 2661 2,72% 7462249 8,81% 401 2,63% 23.106.56.14
9 2213 1,91% 2189 2,46% 5463399 5,80% 2364 2,42% 5524922 6,53% 266 1,74% 23.106.56.21
10 2043 1,77% 2018 2,27% 1386903 1,47% 2013 2,06% 1412831 1,67% 34 0,22% berlin01.tor-exit.artikel10.org
11 2031 1,76% 1723 1,94% 4902 0,01% 711 0,73% 10679 0,01% 74 0,48% βš™οΈ PSMain WebScada πŸ“Ÿ Smart Home (UNIX) πŸ“ŠπŸ†—
12 1848 1,60% 1821 2,05% 1544015 1,64% 2801 2,86% 1567736 1,85% 104 0,68% 23.106.56.11
13 1774 1,53% 1762 1,98% 4622300 4,91% 1837 1,88% 4668221 5,51% 254 1,66% 23.106.56.36
14 1749 1,51% 1741 1,96% 6045028 6,42% 2028 2,07% 6109041 7,22% 277 1,81% 198.16.70.51
15 1702 1,47% 1689 1,90% 2775473 2,95% 1897 1,94% 2809921 3,32% 83 0,54% 50.7.93.83
16 1683 1,45% 1661 1,87% 2831332 3,01% 1650 1,69% 2865910 3,38% 169 1,11% 23.106.56.22
17 1627 1,41% 1614 1,82% 2209208 2,35% 1680 1,72% 2237892 2,64% 198 1,30% 198.16.70.28
18 1525 1,32% 1502 1,69% 685152 0,73% 1102 1,13% 697226 0,82% 45 0,29% at-host-uk.hosted-by.leaseweb.com
19 1520 1,31% 1486 1,67% 2847469 3,02% 1572 1,61% 2878386 3,40% 155 1,02% hosted-by.leaseweb.com
20 1252 1,08% 1243 1,40% 896316 0,95% 1147 1,17% 911119 1,08% 88 0,58% 23.106.56.54
21 1009 0,87% 986 1,11% 915331 0,97% 1172 1,20% 930081 1,10% 21 0,14% tor-exit.nothingtohide.nl
22 991 0,86% 976 1,10% 1252446 1,33% 1200 1,23% 1271935 1,50% 58 0,38% 23.106.56.13
23 888 0,77% 887 1,00% 3736357 3,97% 1140 1,17% 3775618 4,46% 217 1,42% 198.16.70.53
24 841 0,73% 833 0,94% 840533 0,89% 747 0,76% 851318 1,01% 62 0,41% 198.16.76.27
25 809 0,70% 806 0,91% 1138059 1,21% 1022 1,04% 1156276 1,37% 10 0,07% 46.234.47.105
26 793 0,69% 786 0,88% 1127893 1,20% 846 0,86% 1144161 1,35% 51 0,33% 50.7.93.28
27 720 0,62% 697 0,78% 19500 0,02% 789 0,81% 25646 0,03% 23 0,15% cache.google.com
28 692 0,60% 687 0,77% 297140 0,32% 709 0,73% 304360 0,36% 4 0,03% 178.218.144.99.lowhosting.org
29 688 0,59% 672 0,76% 127439 0,14% 568 0,58% 131451 0,16% 8 0,05% zbau.f3netze.de
30 653 0,56% 649 0,73% 350800 0,37% 776 0,79% 359106 0,42% 10 0,07% 8.tor-exit.nothingtohide.nl
31 608 0,53% 603 0,68% 7228 0,01% 591 0,60% 9897 0,01% 8 0,05% 23.106.56.12
32 604 0,52% 600 0,68% 413650 0,44% 733 0,75% 422274 0,50% 6 0,04% tor55.quintex.com
33 595 0,51% 593 0,67% 493531 0,52% 626 0,64% 502350 0,59% 12 0,08% tor85.quintex.com
34 594 0,51% 590 0,66% 344574 0,37% 591 0,60% 351612 0,42% 8 0,05% 193.26.115.31
35 592 0,51% 549 0,62% 19636 0,02% 846 0,86% 21815 0,03% 3 0,02% 50.7.142.182
36 585 0,51% 579 0,65% 339985 0,36% 429 0,44% 345487 0,41% 16 0,10% 198.16.66.156
37 554 0,48% 548 0,62% 247816 0,26% 514 0,53% 253348 0,30% 11 0,07% 45.134.225.36
38 539 0,47% 533 0,60% 451830 0,48% 595 0,61% 460139 0,54% 15 0,10% tor-exit-33.for-privacy.net
39 506 0,44% 505 0,57% 4488 0,00% 376 0,38% 6500 0,01% 4 0,03% 23.106.56.35
40 479 0,41% 437 0,49% 10912 0,01% 531 0,54% 12987 0,02% 11 0,07% 82-192-36-33.dynamic.telemach.net
41 473 0,41% 470 0,53% 305578 0,32% 543 0,55% 312003 0,37% 7 0,05% 172-233-227-17.ip.linodeusercontent.com
42 469 0,41% 465 0,52% 98326 0,10% 400 0,41% 101568 0,12% 6 0,04% 185-220-102-8.torservers.net
43 464 0,40% 461 0,52% 165311 0,18% 414 0,42% 169344 0,20% 5 0,03% tor-exit-38.for-privacy.net
44 464 0,40% 460 0,52% 232076 0,25% 503 0,51% 237498 0,28% 3 0,02% tor17.quintex.com
45 459 0,40% 458 0,52% 2578 0,00% 633 0,65% 6394 0,01% 1 0,01% h157-112.fcsrv.net
46 458 0,40% 448 0,50% 330937 0,35% 373 0,38% 336549 0,40% 17 0,11% 50.7.93.29
47 457 0,40% 452 0,51% 285138 0,30% 402 0,41% 290305 0,34% 22 0,14% 198.16.66.125
48 449 0,39% 447 0,50% 1000075 1,06% 525 0,54% 1013331 1,20% 32 0,21% 50.7.93.84
49 440 0,38% 440 0,50% 1233408 1,31% 604 0,62% 1249423 1,48% 40 0,26% 198.16.66.141
50 439 0,38% 435 0,49% 3597 0,00% 425 0,43% 6337 0,01% 1 0,01% tor-exit-6.zbau.f3netze.de
51 437 0,38% 434 0,49% 165776 0,18% 382 0,39% 169631 0,20% 3 0,02% 45.128.133.242
52 420 0,36% 412 0,46% 303135 0,32% 383 0,39% 308438 0,36% 5 0,03% 198.16.70.27
53 408 0,35% 375 0,42% 4817 0,01% 353 0,36% 7909 0,01% 108 0,71% crawl-66-249-66-40.googlebot.com
54 398 0,34% 199 0,22% 6221 0,01% 186 0,19% 7970 0,01% 0 0,00% 216.244.66.197
55 394 0,34% 388 0,44% 626074 0,66% 389 0,40% 633079 0,75% 20 0,13% 23.106.56.51
56 380 0,33% 377 0,42% 157577 0,17% 409 0,42% 161601 0,19% 12 0,08% tor-exit-router.quido.org
57 361 0,31% 319 0,36% 4278 0,00% 323 0,33% 7122 0,01% 112 0,73% crawl-66-249-66-41.googlebot.com
58 360 0,31% 357 0,40% 355733 0,38% 383 0,39% 361745 0,43% 4 0,03% rosaluxemburg.tor-exit.calyxinstitute.org
59 346 0,30% 346 0,39% 0 0,00% 258 0,26% 3108 0,00% 152 1,00% google-proxy-66-249-80-174.google.com
60 338 0,29% 334 0,38% 336180 0,36% 323 0,33% 341794 0,40% 6 0,04% tor-exit-69.cccs.de
61 338 0,29% 335 0,38% 336180 0,36% 323 0,33% 341794 0,40% 6 0,04% tor-exit-69.cccs.de
62 335 0,29% 330 0,37% 263458 0,28% 444 0,45% 268941 0,32% 7 0,05% tor2-exit.emilbergdahl.se
63 335 0,29% 333 0,37% 263458 0,28% 444 0,45% 268941 0,32% 7 0,05% tor2-exit.emilbergdahl.se
64 326 0,28% 326 0,37% 861643 0,92% 317 0,32% 871173 1,03% 30 0,20% 198.16.74.204
65 324 0,28% 319 0,36% 169981 0,18% 312 0,32% 173510 0,20% 2 0,01% tor84.quintex.com
66 312 0,27% 306 0,34% 180019 0,19% 328 0,33% 183741 0,22% 5 0,03% node11.shadowbrokers.eu
67 312 0,27% 309 0,35% 180019 0,19% 328 0,33% 183741 0,22% 5 0,03% tor.node11.shadowbrokers.eu
68 305 0,26% 302 0,34% 2676 0,00% 299 0,31% 4389 0,01% 4 0,03% chelseamanning.tor-exit.calyxinstitute.org
69 305 0,26% 271 0,30% 4150 0,00% 276 0,28% 6599 0,01% 104 0,68% crawl-66-249-66-42.googlebot.com
70 301 0,26% 300 0,34% 749431 0,80% 203 0,21% 130554 0,15% 8 0,05% cpe-85-10-18-198.static.amis.net
71 288 0,25% 270 0,30% 2314 0,00% 226 0,23% 3844 0,00% 16 0,10% 92.119.163.209
72 265 0,23% 265 0,30% 948 0,00% 380 0,39% 3218 0,00% 1 0,01% hp12.gdx.cz
73 265 0,23% 265 0,30% 948 0,00% 380 0,39% 3218 0,00% 1 0,01% hp12.gdx.cz
74 261 0,23% 251 0,28% 6910 0,01% 205 0,21% 8024 0,01% 3 0,02% 65.154.226.167
75 257 0,22% 2 0,00% 178 0,00% 132 0,13% 1444 0,00% 2 0,01% ec2-18-212-237-164.compute-1.amazonaws.com
76 248 0,21% 124 0,14% 3488 0,00% 117 0,12% 4554 0,01% 0 0,00% 216.244.66.246
77 248 0,21% 248 0,28% 6514 0,01% 269 0,27% 8184 0,01% 5 0,03% google-proxy-66-102-9-132.google.com
78 242 0,21% 121 0,14% 3531 0,00% 114 0,12% 4595 0,01% 0 0,00% 216.244.66.236
79 240 0,21% 240 0,27% 5721 0,01% 255 0,26% 7291 0,01% 5 0,03% google-proxy-66-102-9-133.google.com
80 232 0,20% 226 0,25% 2266 0,00% 150 0,15% 4202 0,00% 3 0,02% unn-138-199-16-151.datapacket.com
81 230 0,20% 221 0,25% 1562 0,00% 145 0,15% 3456 0,00% 3 0,02% pop.optioninnovate.com
82 211 0,18% 207 0,23% 72261 0,08% 171 0,18% 73755 0,09% 4 0,03% this-is-a-tor-node---8.artikel5ev.de
83 211 0,18% 208 0,23% 72261 0,08% 171 0,18% 73755 0,09% 4 0,03% this-is-a-tor-node---8.artikel5ev.de
84 210 0,18% 159 0,18% 7317 0,01% 185 0,19% 8763 0,01% 54 0,35% crawl-66-249-66-83.googlebot.com
85 208 0,18% 208 0,23% 4053 0,00% 225 0,23% 5443 0,01% 5 0,03% google-proxy-66-102-9-134.google.com
86 197 0,17% 196 0,22% 1294 0,00% 164 0,17% 2735 0,00% 94 0,62% google-proxy-74-125-215-32.google.com
87 195 0,17% 195 0,22% 885 0,00% 118 0,12% 1707 0,00% 3 0,02% dynamic.mts-nn.ru
88 192 0,17% 96 0,11% 209 0,00% 94 0,10% 1038 0,00% 0 0,00% 216.244.66.234
89 187 0,16% 44 0,05% 725 0,00% 254 0,26% 2340 0,00% 18 0,12% 81.200.8.109
90 184 0,16% 142 0,16% 1325 0,00% 128 0,13% 2468 0,00% 50 0,33% crawl-66-249-66-165.googlebot.com
91 182 0,16% 181 0,20% 1548 0,00% 154 0,16% 2891 0,00% 88 0,58% google-proxy-74-125-215-46.google.com
92 181 0,16% 180 0,20% 739 0,00% 154 0,16% 2087 0,00% 88 0,58% google-proxy-74-125-215-33.google.com
93 172 0,15% 171 0,19% 129771 0,14% 222 0,23% 132488 0,16% 3 0,02% 10.tor-exit.nothingtohide.nl
94 166 0,14% 166 0,19% 209033 0,22% 236 0,24% 212675 0,25% 9 0,06% marcuse.nos-oignons.net
95 165 0,14% 164 0,18% 1102 0,00% 120 0,12% 1764 0,00% 1 0,01% 198.16.74.44
96 164 0,14% 164 0,18% 268099 0,28% 214 0,22% 271998 0,32% 35 0,23% 23.106.56.38
97 163 0,14% 160 0,18% 2725 0,00% 168 0,17% 3829 0,00% 2 0,01% google-proxy-66-102-9-101.google.com
98 161 0,14% 159 0,18% 2046 0,00% 162 0,17% 3118 0,00% 2 0,01% google-proxy-66-102-9-100.google.com
99 159 0,14% 127 0,14% 2357 0,00% 142 0,15% 3441 0,00% 20 0,13% crawl-66-249-66-84.googlebot.com
100 158 0,14% 155 0,17% 668350 0,71% 85 0,09% 59851 0,07% 4 0,03% ec2-35-93-162-50.us-west-2.compute.amazonaws.com
Pregled vseh podroèij

Prvih 100 od 7107 (vseh) podroèij po kB F
# Zahtevkov Datotek kB F kB In kB Out Obiskov Gostitelj
1 38960 33,68% 33029 37,17% 14784423 15,70% 29452 30,11% 6998834 8,27% 698 4,57% βš™οΈ PSMedia 🧱️ WindowsNT βš™οΈ VPN/VPS 🌍 RS11 πŸ’»βš™οΈπŸ†—
2 4137 3,58% 4094 4,61% 8657930 9,19% 4073 4,16% 8756035 10,34% 452 2,96% 50.7.142.181
3 2772 2,40% 2759 3,10% 7381338 7,84% 2661 2,72% 7462249 8,81% 401 2,63% 23.106.56.14
4 1749 1,51% 1741 1,96% 6045028 6,42% 2028 2,07% 6109041 7,22% 277 1,81% 198.16.70.51
5 3266 2,82% 3252 3,66% 5606265 5,95% 3761 3,84% 5683679 6,71% 328 2,15% 23.106.56.53
6 2213 1,91% 2189 2,46% 5463399 5,80% 2364 2,42% 5524922 6,53% 266 1,74% 23.106.56.21
7 2883 2,49% 2864 3,22% 5391876 5,73% 3156 3,23% 5457469 6,45% 388 2,54% 23.106.56.19
8 1774 1,53% 1762 1,98% 4622300 4,91% 1837 1,88% 4668221 5,51% 254 1,66% 23.106.56.36
9 888 0,77% 887 1,00% 3736357 3,97% 1140 1,17% 3775618 4,46% 217 1,42% 198.16.70.53
10 1520 1,31% 1486 1,67% 2847469 3,02% 1572 1,61% 2878386 3,40% 155 1,02% hosted-by.leaseweb.com
11 1683 1,45% 1661 1,87% 2831332 3,01% 1650 1,69% 2865910 3,38% 169 1,11% 23.106.56.22
12 1702 1,47% 1689 1,90% 2775473 2,95% 1897 1,94% 2809921 3,32% 83 0,54% 50.7.93.83
13 4674 4,04% 4215 4,74% 2626631 2,79% 4369 4,47% 2679169 3,16% 170 1,11% βš™οΈ PSMedia 🧱️ WindowsNT βš™οΈ VPN/VPS 🌍 DL66 πŸ’»βš™οΈπŸ†—
14 4882 4,22% 4421 4,97% 2310184 2,45% 4443 4,54% 1653878 1,95% 249 1,63% βš™οΈ PSMedia 🧱️ WindowsNT βš™οΈ VPN/VPS 🌍 MS16 πŸ’»βš™οΈπŸ†—
15 1627 1,41% 1614 1,82% 2209208 2,35% 1680 1,72% 2237892 2,64% 198 1,30% 198.16.70.28
16 1848 1,60% 1821 2,05% 1544015 1,64% 2801 2,86% 1567736 1,85% 104 0,68% 23.106.56.11
17 2043 1,77% 2018 2,27% 1386903 1,47% 2013 2,06% 1412831 1,67% 34 0,22% berlin01.tor-exit.artikel10.org
18 991 0,86% 976 1,10% 1252446 1,33% 1200 1,23% 1271935 1,50% 58 0,38% 23.106.56.13
19 440 0,38% 440 0,50% 1233408 1,31% 604 0,62% 1249423 1,48% 40 0,26% 198.16.66.141
20 809 0,70% 806 0,91% 1138059 1,21% 1022 1,04% 1156276 1,37% 10 0,07% 46.234.47.105
21 793 0,69% 786 0,88% 1127893 1,20% 846 0,86% 1144161 1,35% 51 0,33% 50.7.93.28
22 449 0,39% 447 0,50% 1000075 1,06% 525 0,54% 1013331 1,20% 32 0,21% 50.7.93.84
23 1009 0,87% 986 1,11% 915331 0,97% 1172 1,20% 930081 1,10% 21 0,14% tor-exit.nothingtohide.nl
24 1252 1,08% 1243 1,40% 896316 0,95% 1147 1,17% 911119 1,08% 88 0,58% 23.106.56.54
25 326 0,28% 326 0,37% 861643 0,92% 317 0,32% 871173 1,03% 30 0,20% 198.16.74.204
26 841 0,73% 833 0,94% 840533 0,89% 747 0,76% 851318 1,01% 62 0,41% 198.16.76.27
27 301 0,26% 300 0,34% 749431 0,80% 203 0,21% 130554 0,15% 8 0,05% cpe-85-10-18-198.static.amis.net
28 99 0,09% 97 0,11% 747496 0,79% 69 0,07% 237650 0,28% 4 0,03% 206.228.112.19
29 123 0,11% 123 0,14% 723525 0,77% 67 0,07% 119415 0,14% 4 0,03% 101.25.29.34.bc.googleusercontent.com
30 1525 1,32% 1502 1,69% 685152 0,73% 1102 1,13% 697226 0,82% 45 0,29% at-host-uk.hosted-by.leaseweb.com
31 89 0,08% 89 0,10% 682905 0,73% 48 0,05% 67463 0,08% 2 0,01% 185.169.69.34.bc.googleusercontent.com
32 89 0,08% 89 0,10% 678064 0,72% 44 0,05% 66108 0,08% 3 0,02% 128.182.72.34.bc.googleusercontent.com
33 88 0,08% 88 0,10% 670450 0,71% 43 0,04% 61133 0,07% 2 0,01% ec2-34-221-221-211.us-west-2.compute.amazonaws.com
34 87 0,08% 87 0,10% 669565 0,71% 43 0,04% 56772 0,07% 2 0,01% ec2-54-186-200-52.us-west-2.compute.amazonaws.com
35 91 0,08% 89 0,10% 669042 0,71% 45 0,05% 60702 0,07% 3 0,02% ec2-54-218-122-254.us-west-2.compute.amazonaws.com
36 88 0,08% 88 0,10% 668612 0,71% 44 0,04% 60157 0,07% 2 0,01% ec2-18-237-17-191.us-west-2.compute.amazonaws.com
37 158 0,14% 155 0,17% 668350 0,71% 85 0,09% 59851 0,07% 4 0,03% ec2-35-93-162-50.us-west-2.compute.amazonaws.com
38 89 0,08% 84 0,09% 666156 0,71% 54 0,06% 54988 0,06% 1 0,01% url.thum.io
39 89 0,08% 88 0,10% 666156 0,71% 54 0,06% 54988 0,06% 1 0,01% url.thum.io
40 88 0,08% 88 0,10% 665962 0,71% 44 0,04% 55803 0,07% 2 0,01% ec2-34-211-194-178.us-west-2.compute.amazonaws.com
41 88 0,08% 88 0,10% 658324 0,70% 43 0,04% 46659 0,06% 2 0,01% ec2-18-237-194-14.us-west-2.compute.amazonaws.com
42 88 0,08% 88 0,10% 644782 0,68% 50 0,05% 30259 0,04% 2 0,01% 94.102.53.6
43 394 0,34% 388 0,44% 626074 0,66% 389 0,40% 633079 0,75% 20 0,13% 23.106.56.51
44 595 0,51% 593 0,67% 493531 0,52% 626 0,64% 502350 0,59% 12 0,08% tor85.quintex.com
45 539 0,47% 533 0,60% 451830 0,48% 595 0,61% 460139 0,54% 15 0,10% tor-exit-33.for-privacy.net
46 604 0,52% 600 0,68% 413650 0,44% 733 0,75% 422274 0,50% 6 0,04% tor55.quintex.com
47 360 0,31% 357 0,40% 355733 0,38% 383 0,39% 361745 0,43% 4 0,03% rosaluxemburg.tor-exit.calyxinstitute.org
48 653 0,56% 649 0,73% 350800 0,37% 776 0,79% 359106 0,42% 10 0,07% 8.tor-exit.nothingtohide.nl
49 594 0,51% 590 0,66% 344574 0,37% 591 0,60% 351612 0,42% 8 0,05% 193.26.115.31
50 585 0,51% 579 0,65% 339985 0,36% 429 0,44% 345487 0,41% 16 0,10% 198.16.66.156
51 338 0,29% 334 0,38% 336180 0,36% 323 0,33% 341794 0,40% 6 0,04% tor-exit-69.cccs.de
52 338 0,29% 335 0,38% 336180 0,36% 323 0,33% 341794 0,40% 6 0,04% tor-exit-69.cccs.de
53 458 0,40% 448 0,50% 330937 0,35% 373 0,38% 336549 0,40% 17 0,11% 50.7.93.29
54 473 0,41% 470 0,53% 305578 0,32% 543 0,55% 312003 0,37% 7 0,05% 172-233-227-17.ip.linodeusercontent.com
55 420 0,36% 412 0,46% 303135 0,32% 383 0,39% 308438 0,36% 5 0,03% 198.16.70.27
56 692 0,60% 687 0,77% 297140 0,32% 709 0,73% 304360 0,36% 4 0,03% 178.218.144.99.lowhosting.org
57 457 0,40% 452 0,51% 285138 0,30% 402 0,41% 290305 0,34% 22 0,14% 198.16.66.125
58 164 0,14% 164 0,18% 268099 0,28% 214 0,22% 271998 0,32% 35 0,23% 23.106.56.38
59 335 0,29% 330 0,37% 263458 0,28% 444 0,45% 268941 0,32% 7 0,05% tor2-exit.emilbergdahl.se
60 335 0,29% 333 0,37% 263458 0,28% 444 0,45% 268941 0,32% 7 0,05% tor2-exit.emilbergdahl.se
61 554 0,48% 548 0,62% 247816 0,26% 514 0,53% 253348 0,30% 11 0,07% 45.134.225.36
62 138 0,12% 133 0,15% 239632 0,25% 83 0,08% 241582 0,29% 4 0,03% anonymizing-proxy.digitalcourage.de
63 39 0,03% 34 0,04% 234309 0,25% 46 0,05% 187667 0,22% 9 0,06% 184.151.246.46
64 464 0,40% 460 0,52% 232076 0,25% 503 0,51% 237498 0,28% 3 0,02% tor17.quintex.com
65 126 0,11% 123 0,14% 219263 0,23% 66 0,07% 220894 0,26% 2 0,01% tor-exit-relay-7.anonymizing-proxy.digitalcourage.de
66 46 0,04% 37 0,04% 213610 0,23% 30 0,03% 214013 0,25% 3 0,02% luxembourgtor45.lu
67 46 0,04% 42 0,05% 213610 0,23% 30 0,03% 214013 0,25% 3 0,02% luxembourgtor45.lu
68 166 0,14% 166 0,19% 209033 0,22% 236 0,24% 212675 0,25% 9 0,06% marcuse.nos-oignons.net
69 12 0,01% 12 0,01% 204335 0,22% 15 0,02% 206602 0,24% 4 0,03% 198.16.66.140
70 312 0,27% 306 0,34% 180019 0,19% 328 0,33% 183741 0,22% 5 0,03% node11.shadowbrokers.eu
71 312 0,27% 309 0,35% 180019 0,19% 328 0,33% 183741 0,22% 5 0,03% tor.node11.shadowbrokers.eu
72 142 0,12% 139 0,16% 176468 0,19% 77 0,08% 177236 0,21% 2 0,01% tor-exit-anonymizer.appliedprivacy.net
73 54 0,05% 51 0,06% 171953 0,18% 33 0,03% 172562 0,20% 2 0,01% 45.138.16.113
74 105 0,09% 105 0,12% 171761 0,18% 150 0,15% 174501 0,21% 2 0,01% tor-exit-41.for-privacy.net
75 324 0,28% 319 0,36% 169981 0,18% 312 0,32% 173510 0,20% 2 0,01% tor84.quintex.com
76 437 0,38% 434 0,49% 165776 0,18% 382 0,39% 169631 0,20% 3 0,02% 45.128.133.242
77 464 0,40% 461 0,52% 165311 0,18% 414 0,42% 169344 0,20% 5 0,03% tor-exit-38.for-privacy.net
78 127 0,11% 124 0,14% 162615 0,17% 72 0,07% 163973 0,19% 2 0,01% 185.220.103.119
79 380 0,33% 377 0,42% 157577 0,17% 409 0,42% 161601 0,19% 12 0,08% tor-exit-router.quido.org
80 127 0,11% 124 0,14% 152070 0,16% 71 0,07% 153424 0,18% 2 0,01% hostslick02-tor-exit.tuxli.org
81 5 0,00% 5 0,01% 149555 0,16% 5 0,00% 150396 0,18% 2 0,01% 15.tor-exit.nothingtohide.nl
82 10 0,01% 10 0,01% 149280 0,16% 4 0,00% 94658 0,11% 0 0,00% mail.ninhthuan.gov.vn
83 10 0,01% 10 0,01% 149280 0,16% 4 0,00% 94658 0,11% 0 0,00% ninhthuan.gov.vn
84 75 0,06% 75 0,08% 144525 0,15% 106 0,11% 146701 0,17% 2 0,01% tor-exit-zone38.duckdns.org
85 5 0,00% 3 0,00% 141047 0,15% 3 0,00% 1229 0,00% 1 0,01% ec2-47-128-26-173.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
86 109 0,09% 102 0,11% 140301 0,15% 73 0,07% 142310 0,17% 6 0,04% 23.106.56.43
87 172 0,15% 171 0,19% 129771 0,14% 222 0,23% 132488 0,16% 3 0,02% 10.tor-exit.nothingtohide.nl
88 5 0,00% 4 0,00% 129094 0,14% 5 0,00% 129822 0,15% 1 0,01% tor-exit-65.cccs.de
89 5 0,00% 5 0,01% 129094 0,14% 5 0,00% 129822 0,15% 1 0,01% tor-exit-65.cccs.de
90 5 0,00% 5 0,01% 128010 0,14% 5 0,00% 128735 0,15% 2 0,01% tor52.quintex.com
91 688 0,59% 672 0,76% 127439 0,14% 568 0,58% 131451 0,16% 8 0,05% zbau.f3netze.de
92 1 0,00% 1 0,00% 123255 0,13% 1 0,00% 86 0,00% 1 0,01% ec2-47-128-25-141.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
93 72 0,06% 58 0,07% 109712 0,12% 42 0,04% 91875 0,11% 5 0,03% optusnet.com.au
94 37 0,03% 34 0,04% 109476 0,12% 25 0,03% 110164 0,13% 2 0,01% 41.tor-exit.nothingtohide.nl
95 16 0,01% 13 0,01% 105082 0,11% 12 0,01% 105734 0,12% 2 0,01% 47.tor-exit.nothingtohide.nl
96 469 0,41% 465 0,52% 98326 0,10% 400 0,41% 101568 0,12% 6 0,04% 185-220-102-8.torservers.net
97 1 0,00% 1 0,00% 93698 0,10% 1 0,00% 171 0,00% 1 0,01% ec2-47-128-16-223.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
98 1 0,00% 1 0,00% 93698 0,10% 1 0,00% 533 0,00% 1 0,01% ec2-47-128-46-21.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
99 30 0,03% 30 0,03% 93115 0,10% 18 0,02% 93957 0,11% 0 0,00% 119.9.18.140
100 1 0,00% 1 0,00% 89970 0,10% 1 0,00% 137 0,00% 1 0,01% ec2-47-128-19-57.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com

Prvih 89 od 781 (vseh) napotiteljev
# Zahtevkov Napotitelj
1 87853 75,95% 🌍 Piramide Studio NET πŸ’»WinNTπŸ†— Virtual Private Network βœ…VPS🐧
2 87676 75,79% - (Direct Request)
3 9985 8,63% 🌍 (perc.ddns.net) βš™οΈ Main Server Apps Admin PCSNET πŸ’»πŸ†—
4 2812 2,43% 🌍 (pcs.sytes.net) βš™οΈ Media Server WEB mp3Player πŸ’»πŸ†—
5 2778 2,40% 🌍 (obala.hopto.org) βš™οΈ Media Server Video/Audio πŸ’»πŸ†—
6 2778 2,40% 🌍 (pcsnet.myftp.org) βš™οΈ Direct Downloads and Share πŸ’»πŸ†—
7 2629 2,27% 🌍 (psmedia.mywire.org) βš™οΈ PCSNET WEB Apps MServer πŸ’»πŸ†—
8 2377 2,05% 🌍 (pcsnet.freeddns.org) βš™οΈ PCSNET WEB Apps MServer πŸ’»πŸ†—
9 781 0,68% 🌍 (pcsnet.mywire.org) βš™οΈ PCSNET WEB Apps DLEMServer πŸ’»πŸ†—
10 665 0,57% 🌍 (psmedia.ddnsgeek.com) βš™οΈ PCSNET WEB Apps MServer πŸ’»πŸ†—
11 433 0,37% βš™οΈ PCStudio PUBLIC 🌍 ADMIN-LOCAL PCSNET πŸ’»πŸ†—
12 296 0,26% 🌍 (oglasi.hopto.org) βš™οΈ Free Adds OpenCart PCSNET πŸ’»πŸ†—
13 290 0,25% 🌍 Access from 🌍 Google 🌍 external hit πŸ’»πŸ†—
14 255 0,22% 🌍 (pcsnet.ddnsgeek.com) βš™οΈ PCSNET WEB Apps MServer πŸ’»πŸ†—
15 242 0,21% 🌍 (psmedia.freeddns.org) βš™οΈ PCSNET WEB Apps MServer πŸ’»πŸ†—
16 221 0,19% 🌍 (piramide.zapto.org) βš™οΈ ITS PCSNET Forum iRC Chat πŸ’»πŸ†—
17 206 0,18% 🌍 Access from 🌍 Twitter No.1 πŸ“Ί external hit πŸ’»πŸ†—
18 186 0,16% 🌍 PCSNET WEB Analytics βš™οΈ Spletne Analize πŸ“Š Public πŸ’»πŸ†—
19 155 0,13% http://sandiscada.freeddns.org/
20 154 0,13% 🌍 Access from 🌍 BingπŸ” 🌍 external hit πŸ’»πŸ†—
21 38 0,03% https://administracijaspleta.wordpress.com/
22 24 0,02% https://administracijaspleta.wordpress.com/category/info/
23 24 0,02% https://administracijaspleta.wordpress.com/tag/aplikacije/
24 21 0,02% 🌍 Access from 🌍 Wordrpress.com πŸ“Ί external hit πŸ’»πŸ†—
25 19 0,02% βš™οΈ PSMain WebScada πŸ“Ÿ Smart Home (UNIX) πŸ“ŠπŸ†—
26 17 0,01% http://sandiwebscada.ddns.net/
27 17 0,01% https://administracijaspleta.wordpress.com/blog/page/2/
28 17 0,01% https://redway.news
29 14 0,01% 🌍 Access from 🌍 YandexπŸ” 🌍 external hit πŸ’»πŸ†—
30 13 0,01% https://administracijaspleta.wordpress.com/2000/11/22/ddl-enigma-namestitev-ubuntu-debian-server/
31 12 0,01% https://administracijaspleta.wordpress.com/author/borisperc-2/page/2/
32 12 0,01% https://administracijaspleta.wordpress.com/author/borisperc-2/page/3/
33 12 0,01% https://administracijaspleta.wordpress.com/category/blog/
34 12 0,01% https://administracijaspleta.wordpress.com/category/dokumentacija/
35 12 0,01% https://administracijaspleta.wordpress.com/category/info/page/2/
36 12 0,01% https://administracijaspleta.wordpress.com/category/nekategorizirano/
37 12 0,01% https://administracijaspleta.wordpress.com/media-portal/
38 12 0,01% https://administracijaspleta.wordpress.com/tag/access/
39 12 0,01% https://administracijaspleta.wordpress.com/tag/audio/
40 12 0,01% https://administracijaspleta.wordpress.com/tag/block-ip/
41 12 0,01% https://administracijaspleta.wordpress.com/tag/blog/
42 12 0,01% https://administracijaspleta.wordpress.com/tag/cms/
43 12 0,01% https://administracijaspleta.wordpress.com/tag/cybrotech/
44 12 0,01% https://administracijaspleta.wordpress.com/tag/dns/
45 12 0,01% https://administracijaspleta.wordpress.com/tag/drupal/
46 12 0,01% https://administracijaspleta.wordpress.com/tag/error/
47 12 0,01% https://administracijaspleta.wordpress.com/tag/freenom-com/
48 12 0,01% https://administracijaspleta.wordpress.com/tag/info/
49 12 0,01% https://administracijaspleta.wordpress.com/tag/install/
50 12 0,01% https://administracijaspleta.wordpress.com/tag/joomla/
51 12 0,01% https://administracijaspleta.wordpress.com/tag/linux/
52 12 0,01% https://administracijaspleta.wordpress.com/tag/mp3/
53 12 0,01% https://administracijaspleta.wordpress.com/tag/mp3player/
54 12 0,01% https://administracijaspleta.wordpress.com/tag/namestitev/
55 12 0,01% https://administracijaspleta.wordpress.com/tag/nastavitve/
56 12 0,01% https://administracijaspleta.wordpress.com/tag/piramide-studio/
57 12 0,01% https://administracijaspleta.wordpress.com/tag/pozarni-zid/
58 12 0,01% https://administracijaspleta.wordpress.com/tag/primerjava/
59 12 0,01% https://administracijaspleta.wordpress.com/tag/proxy/
60 12 0,01% https://administracijaspleta.wordpress.com/tag/raspberry-pi/
61 12 0,01% https://administracijaspleta.wordpress.com/tag/server/
62 12 0,01% https://administracijaspleta.wordpress.com/tag/sestavine-cepiv-covid19/
63 12 0,01% https://administracijaspleta.wordpress.com/tag/ubuntu/
64 12 0,01% https://administracijaspleta.wordpress.com/tag/web-apps/
65 12 0,01% https://administracijaspleta.wordpress.com/tag/webmin/
66 12 0,01% https://administracijaspleta.wordpress.com/tag/windows/
67 12 0,01% https://administracijaspleta.wordpress.com/tag/wordpress/
68 11 0,01% https://administracijaspleta.wordpress.com/category/hcs2000/
69 11 0,01% https://administracijaspleta.wordpress.com/tag/dailyprompt-2028/
70 11 0,01% https://administracijaspleta.wordpress.com/tag/dailyprompt/
71 11 0,01% https://administracijaspleta.wordpress.com/tag/google-com/
72 9 0,01% http://ghost-rider/
73 8 0,01% https://affgate.top/landing/aff/
74 6 0,01% https://administracijaspleta.wordpress.com/tag/zascita-os/
75 5 0,00% http://bellaistriana.ddns.net/
76 5 0,00% https://administracijaspleta.wordpress.com/author/borisperc-2/
77 5 0,00% https://administracijaspleta.wordpress.com/tag/debian/
78 5 0,00% https://administracijaspleta.wordpress.com/tag/webscada/
79 4 0,00% http://code.jquery.com/
80 3 0,00% http://www.jacblog.xyz/
81 3 0,00% https://fofa.info/
82 3 0,00% https://zhongguovpn.com
83 3 0,00% πŸ†— SSL Certificate 🌍 certbot.eff.org πŸ’»πŸ†—
84 2 0,00% http://www.pcsnet.tk
85 2 0,00% https://easyseo.s-nac.com
86 1 0,00% \
87 1 0,00% https://www.pcsnet.tk
88 1 0,00% 🌍 Access from 🌍 GoogleSrπŸ” 🌍 external hit πŸ’»πŸ†—
89 1 0,00% 🌍 Access from 🌍 YouTubeπŸ” 🌍 external hit πŸ’»πŸ†—

Prvih 13 od 13 (vseh) uporab.imen
# Zahtevkov Datotek kB F kB In kB Out Obiskov Uporabnik
1 113 0,10% 113 0,13% 4139 0,00% 77 0,08% 4600 0,01% 2 0,01% koper
2 102 0,09% 101 0,11% 3950 0,00% 70 0,07% 4410 0,01% 3 0,02% zenx
3 89 0,08% 89 0,10% 3760 0,00% 60 0,06% 4155 0,00% 3 0,02% hcs2000
4 88 0,08% 88 0,10% 3801 0,00% 59 0,06% 4187 0,00% 2 0,01% elena
5 88 0,08% 87 0,10% 3775 0,00% 59 0,06% 4167 0,00% 3 0,02% iceman
6 82 0,07% 81 0,09% 3575 0,00% 54 0,06% 3933 0,00% 4 0,03% dangergirl
7 82 0,07% 82 0,09% 3698 0,00% 56 0,06% 4072 0,00% 3 0,02% michelle
8 80 0,07% 80 0,09% 2942 0,00% 51 0,05% 3277 0,00% 3 0,02% maribor
9 77 0,07% 77 0,09% 2885 0,00% 48 0,05% 3228 0,00% 1 0,01% eurohit
10 77 0,07% 77 0,09% 2928 0,00% 50 0,05% 3299 0,00% 2 0,01% 🌍 AdminUser πŸ›ƒ PSAdm11πŸ†—
11 76 0,07% 76 0,09% 3319 0,00% 44 0,05% 3631 0,00% 1 0,01% aslovenija
12 9 0,01% 9 0,01% 69 0,00% 8 0,01% 128 0,00% 1 0,01% piramidestudio
13 1 0,00% 1 0,00% 8 0,00% 1 0,00% 12 0,00% 1 0,01% desantis

Prvih 100 od 1042 (vseh) brskalnikov
# Zahtevkov Brskalnik
1 97365 84,17% 🌍 OpenSource WEB Apps πŸ›ƒ Piramide Studio NET πŸ’»πŸ†—
2 1540 1,33% 🌍 Google Bot Agent ❀️ No.1 🌍 Feed Burner πŸ’»πŸ†—
3 1124 0,97% 🌍 Apache WEB Server 🎼 WindowsNT RStudios-PCSNET πŸ’»πŸ†—
4 605 0,52% 🌍 Google Bot Agent ❀️ No.1 🌍 PSMedia Images πŸ’»πŸ†—
5 395 0,34% 🌍 FaceBook Bot Agent ❀️ Media Portal PCSNET πŸ’»πŸ†—
6 388 0,34% 🌍 WordPress Blog Site πŸ›ƒ Piramide Studio NET πŸ’»πŸ†—
7 326 0,28% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ Python WEB-Apps πŸ’»πŸ†—
8 290 0,25% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ Python WEB HCSApps πŸ’»πŸ†—
9 276 0,24% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ Drupal HCS@2000 Sites πŸ’»πŸ†—
10 252 0,22% 🌍 Twitter Bot Agent ❀️ No.1 🌍 Best Social Media πŸ’»πŸ†—
11 167 0,14% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ JAVA APPS Check πŸ’»πŸ†—
12 144 0,12% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ Block List Network Check πŸ’»πŸ†—
13 144 0,12% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ WindowsNT Reason Studios πŸ’»πŸ†—
14 98 0,08% 🌍 HomeCraftSoft@2000 πŸ›ƒ Piramide Studio NET πŸ’»πŸ†—
15 98 0,08% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ Drupal WAE-HCS πŸ’»πŸ†—
16 93 0,08% wp_is_mobile
17 93 0,08% 🌍 ShortPixel Bot Agent πŸŽ₯ PSMedia πŸ“Ί Public Access πŸ’»πŸ†—
18 89 0,08% Aragog/1.0 (+https://wordads.co)
19 82 0,07% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ Hard Scan Anti Malware Scripts πŸ’»πŸ†—
20 82 0,07% 🌍 WordPress Jetpack πŸ›ƒ Blog/Articles PCSNET πŸ’»πŸ†—
21 78 0,07% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
22 66 0,06% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ Macintosh Apple OS/iOS πŸ’»πŸ†—
23 54 0,05% 🌍 HandCraftedSoftware πŸ›ƒ Piramide Studio NET πŸ’»πŸ†—
24 51 0,04% W3 Total Cache
25 48 0,04% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ All in One SEO πŸ’»πŸ†—
26 46 0,04% SonyEricssonT650i/R7AA Browser/NetFront/3.3 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1
27 46 0,04% cortex/1.0
28 38 0,03% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ VPS Linux EVPNProxy Check πŸ’»πŸ†—
29 36 0,03% Chrome/69.0.3497.81 Safari/537.36
30 33 0,03% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ External Wordpress.com πŸ’»πŸ†—
31 28 0,02% Slackbot-LinkExpanding 1.0 (+https://api.slack.com/robots)
32 24 0,02% webprosbot/2.0 (+mailto:abuse-6337@webpros.com)
33 20 0,02% HubSpot Connect 2.0 (http://dev.hubspot.com/) (namespace: domainValidationHttpClient) - BizOpsCompanies-Tq2-BizCoDomainValida
34 20 0,02% 🌍 Malware Trafic Detection System ⛔️ (MalTrail) πŸ’»πŸ†—
35 17 0,01% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ External GitHub.com πŸ’»πŸ†—
36 13 0,01% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ Internal Servers Check πŸ’»πŸ†—
37 12 0,01% Tsunami/2.0
38 11 0,01% fasthttp
39 10 0,01% Chrome
40 10 0,01% Mozilla_33741328
41 10 0,01% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ Python PSM-Server πŸ’»πŸ†—
42 10 0,01% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ Python WEBScada πŸ“Ÿ SmartHome πŸ’»πŸ†—
43 9 0,01% MobileSafari/8615.3.12.10.2 CFNetwork/1410.0.3 Darwin/22.6.0
44 8 0,01% IMNTools/2.0 (+http://www.webuildpages.com)
45 8 0,01% NiggaBalls
46 8 0,01% https://affgate.top/landing/aff/
47 8 0,01% mozilla
48 6 0,01% ntopng 5.6.230701/amd64/FreeBSD 14.0
49 6 0,01% 🌍 MassScan Media Portal 🌍 WindowsNT Server πŸ’»πŸ†—
50 6 0,01% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ perc.ddns.net πŸ’»πŸ“ŸπŸ†—
51 6 0,01% 🌍 Telegram Bot 🌍 PSMedia Portal πŸ’»πŸ†—
52 5 0,00% FileTransport PolycomVVX-VVX_400-UA/4.0.1.15031
53 5 0,00% SEMrushBot
54 5 0,00% 🌍 Piramide Studio NET ⚠️ Enigma HCS@2000 πŸ’€Scan-Anti-MalwareπŸ†—
55 4 0,00% Ruby
56 4 0,00% Windows-Update-Agent/10.0.10011.16384 Client-Protocol/2.31
57 4 0,00% beegoServer
58 4 0,00% l9explore/1.2.2
59 3 0,00% Automattic Analytics Crawler/0.2; http://wordpress.com/crawler/
60 3 0,00% Gulper Web Bot 0.2.4 (www.ecsl.cs.sunysb.edu/~maxim/cgi-bin/Link/GulperBot)
61 3 0,00% WhatsApp/2.23.15.78 A
62 3 0,00% python-urllib3/1.26.16
63 3 0,00% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ External security.ipip.net πŸ’»πŸ†—
64 3 0,00% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ Security Check Anti-Malware πŸ’»πŸ†—
65 3 0,00% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ WindowsNT Media Portal RStudio πŸ’»πŸ†—
66 2 0,00% Faraday v1.10.3
67 2 0,00% HubSpot Connect 2.0 (http://dev.hubspot.com/) (namespace: domainValidationHttpClient) - BizOpsCompaniesDomainValidationServic
68 2 0,00% Mozilla/2.02E (Win95; U)
69 2 0,00% NokiaN73-1/3.0649.0.0.1 Series60/3.0 Profile/MIDP2.0 Configuration/CLDC-1.1
70 2 0,00% PHP/5.3.00
71 2 0,00% RepoLookoutBot/v1.1.0-271-g40cd1c9 (abuse reports to abuse@repo-lookout.org)
72 2 0,00% Rome Client (http://tinyurl.com/64t5n) Ver: UNKNOWN
73 2 0,00% Slackbot 1.0 (+https://api.slack.com/robots)
74 2 0,00% l9tcpid/v1.1.0
75 2 0,00% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ pcsnet.freeddns.org πŸ’»πŸ“ŸπŸ†—
76 1 0,00% Adobe Application Manager 2.0
77 1 0,00% AnyConnect Darwin_i386 3.1.05160
78 1 0,00% BlackBerry8300/4.2.2 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 VendorID/107 UP.Link/6.2.3.15.0
79 1 0,00% Brightbot 1.0
80 1 0,00% CSSCheck/1.2.2
81 1 0,00% Download Demon/3.5.0.11
82 1 0,00% ELinks/0.12~pre5-4
83 1 0,00% EmailWolf 1.00
84 1 0,00% Facebot
85 1 0,00% HTMLParser/1.6
86 1 0,00% LG-GC900/V10a Obigo/WAP2.0 Profile/MIDP-2.1 Configuration/CLDC-1.1
87 1 0,00% LG-LX550 AU-MIC-LX550/2.0 MMP/2.0 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1
88 1 0,00% Lkx-Apache2449TraversalPlugin/0.0.1 (+https://leakix.net/, +https://twitter.com/HaboubiAnis)
89 1 0,00% Mozilla/6.4 (Windows NT 11.1) Gecko/2010102 Firefox/99.0
90 1 0,00% Offline Explorer/2.5
91 1 0,00% POLARIS/6.01(BREW 3.1.5;U;en-us;LG;LX265;POLARIS/6.01/WAP;)MMP/2.0 profile/MIDP-201 Configuration /CLDC-1.1
92 1 0,00% SAMSUNG-SGH-A867/A867UCHJ3 SHP/VPP/R5 NetFront/35 SMM-MMS/1.2.0 profile/MIDP-2.0 configuration/CLDC-1.1 UP.Link/6.3.0.0.0
93 1 0,00% SEC-SGHX820/1.0 NetFront/3.2 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1
94 1 0,00% SonyEricssonK550i/R1JD Browser/NetFront/3.3 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1
95 1 0,00% SonyEricssonZ800/R1Y Browser/SEMC-Browser/4.1 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 UP.Link/6.3.0.0.0
96 1 0,00% SuperBot/4.4.0.60 (Windows XP)
97 1 0,00% The Incutio XML-RPC PHP Library
98 1 0,00% TurnitinBot (https://turnitin.com/robot/crawlerinfo.html)
99 1 0,00% Twingly Recon
100 1 0,00% abuse.xmco.fr
Pregled vseh UA

Usage by Country for September 2023

Prvih 91 od 91 Total Countries
# Zahtevkov Datotek kB F kB In kB Out Država
1 38960 33,68% 33336 37,51% 14784423 15,70% 29452 30,11% 6998834 8,27% Commercial (com)
2 21970 18,99% 19623 22,08% 31254809 33,19% 20494 20,95% 31106453 36,74% United States United States
3 21223 18,35% 20950 23,57% 36425379 38,68% 22915 23,42% 36874939 43,55% Great Britain (UK) Great Britain (UK)
4 12188 10,54% 2006 2,26% 18281 0,02% 6454 6,60% 32966 0,04% Unresolved/Unknown
5 4882 4,22% 4450 5,01% 2310184 2,45% 4443 4,54% 1653878 1,95% Network (net)
6 4674 4,04% 4250 4,78% 2626631 2,79% 4369 4,47% 2679169 3,16% Non-Profit (org)
7 2325 2,01% 2131 2,40% 2079725 2,21% 2101 2,15% 1469705 1,74% Netherlands Netherlands
8 1576 1,36% 1425 1,60% 924490 0,98% 1271 1,30% 939330 1,11% Germany Germany
9 1184 1,02% 947 1,07% 9404 0,01% 888 0,91% 15113 0,02% Russian Federation Russian Federation
10 824 0,71% 818 0,92% 1150017 1,22% 1041 1,06% 1168418 1,38% Switzerland Switzerland
11 807 0,70% 665 0,75% 185119 0,20% 687 0,70% 191618 0,23% European Union European Union
12 755 0,65% 369 0,42% 64222 0,07% 336 0,34% 11081 0,01% China China
13 549 0,47% 374 0,42% 55946 0,06% 379 0,39% 59295 0,07% Singapore Singapore
14 457 0,40% 450 0,51% 166644 0,18% 400 0,41% 170613 0,20% Belgium Belgium
15 415 0,36% 225 0,25% 100861 0,11% 427 0,44% 103935 0,12% Hong Kong Hong Kong
16 340 0,29% 335 0,38% 263554 0,28% 446 0,46% 269055 0,32% Sweden Sweden
17 311 0,27% 170 0,19% 277969 0,30% 210 0,21% 213518 0,25% Canada Canada
18 272 0,24% 271 0,30% 977 0,00% 385 0,39% 3298 0,00% Czech Republic Czech Republic
19 224 0,19% 100 0,11% 1819 0,00% 168 0,17% 2715 0,00% Seychelles Seychelles
20 184 0,16% 98 0,11% 666577 0,71% 84 0,09% 55690 0,07% British Indian Ocean Territory British Indian Ocean Territory
21 135 0,12% 59 0,07% 246 0,00% 48 0,05% 525 0,00% Brazil Brazil
22 98 0,08% 90 0,10% 147360 0,16% 57 0,06% 101508 0,12% Australia Australia
23 79 0,07% 37 0,04% 16559 0,02% 36 0,04% 16838 0,02% India India
24 77 0,07% 53 0,06% 2684 0,00% 46 0,05% 2964 0,00% Iran Iran
25 75 0,06% 36 0,04% 226 0,00% 49 0,05% 528 0,00% Panama Panama
26 71 0,06% 6 0,01% 215 0,00% 28 0,03% 491 0,00% Bulgaria Bulgaria
27 71 0,06% 19 0,02% 15960 0,02% 48 0,05% 16307 0,02% Poland Poland
28 62 0,05% 33 0,04% 718 0,00% 32 0,03% 955 0,00% Italy Italy
29 59 0,05% 22 0,02% 27313 0,03% 47 0,05% 27718 0,03% France France
30 58 0,05% 40 0,05% 150784 0,16% 28 0,03% 96390 0,11% Vietnam Vietnam
31 49 0,04% 22 0,02% 1057 0,00% 26 0,03% 1219 0,00% Korea, Republic of Korea, Republic of
32 48 0,04% 1 0,00% 120 0,00% 23 0,02% 303 0,00% Indonesia Indonesia
33 46 0,04% 42 0,05% 213610 0,23% 30 0,03% 214013 0,25% Luxembourg Luxembourg
34 46 0,04% 43 0,05% 2610 0,00% 33 0,03% 2815 0,00% Philippines Philippines
35 39 0,03% 1 0,00% 15 0,00% 16 0,02% 66 0,00% Lithuania Lithuania
36 35 0,03% 31 0,03% 621 0,00% 25 0,03% 887 0,00% Honduras Honduras
37 35 0,03% 32 0,04% 20739 0,02% 26 0,03% 21001 0,02% Iceland Iceland
38 34 0,03% 30 0,03% 243 0,00% 24 0,02% 376 0,00% Georgia Georgia
39 29 0,03% 17 0,02% 157 0,00% 15 0,02% 284 0,00% Japan Japan
40 29 0,03% 15 0,02% 209 0,00% 18 0,02% 405 0,00% United Kingdom United Kingdom
41 26 0,02% 23 0,03% 15990 0,02% 24 0,02% 16202 0,02% Kazakhstan Kazakhstan
42 24 0,02% 15 0,02% 30942 0,03% 17 0,02% 16186 0,02% Taiwan Taiwan
43 22 0,02% 21 0,02% 34453 0,04% 20 0,02% 25029 0,03% Cameroon Cameroon
44 20 0,02% 9 0,01% 3609 0,00% 14 0,01% 3752 0,00% Chile Chile
45 18 0,02% 15 0,02% 15905 0,02% 15 0,02% 16025 0,02% Turkey Turkey
46 17 0,01% 2 0,00% 46 0,00% 5 0,00% 76 0,00% Spain Spain
47 16 0,01% 16 0,02% 40191 0,04% 17 0,02% 40581 0,05% Ind. Contact Data (tel)
48 16 0,01% 1 0,00% 4 0,00% 5 0,01% 32 0,00% Montenegro Montenegro
49 15 0,01% 0 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 8 0,00% Educational (edu)
50 15 0,01% 5 0,01% 35 0,00% 8 0,01% 96 0,00% Thailand Thailand
51 15 0,01% 11 0,01% 235 0,00% 9 0,01% 330 0,00% Ukraine Ukraine
52 13 0,01% 10 0,01% 329 0,00% 10 0,01% 412 0,00% United Arab Emirates United Arab Emirates
53 13 0,01% 10 0,01% 28659 0,03% 8 0,01% 10895 0,01% New Zealand New Zealand
54 13 0,01% 1 0,00% 22 0,00% 2 0,00% 32 0,00% Palestinian Territory, Occupied Palestinian Territory, Occupied
55 12 0,01% 1 0,00% 5 0,00% 3 0,00% 20 0,00% Mongolia Mongolia
56 10 0,01% 7 0,01% 75 0,00% 8 0,01% 126 0,00% Egypt Egypt
57 9 0,01% 8 0,01% 41 0,00% 8 0,01% 88 0,00% Nigeria Nigeria
58 8 0,01% 1 0,00% 41 0,00% 3 0,00% 70 0,00% Argentina Argentina
59 8 0,01% 1 0,00% 66 0,00% 5 0,01% 97 0,00% Austria Austria
60 8 0,01% 1 0,00% 16 0,00% 2 0,00% 26 0,00% Colombia Colombia
61 7 0,01% 0 0,00% 2 0,00% 2 0,00% 7 0,00% Professional (pro)
62 7 0,01% 2 0,00% 17 0,00% 2 0,00% 43 0,00% Croatia Croatia
63 7 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 7 0,00% Hungary Hungary
64 6 0,01% 6 0,01% 71 0,00% 6 0,01% 121 0,00% Address Routing (arpa)
65 5 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 1 0,00% 10 0,00% Bolivia Bolivia
66 5 0,00% 2 0,00% 7 0,00% 2 0,00% 29 0,00% Cote D'Ivoire (Ivory Coast) Cote D'Ivoire (Ivory Coast)
67 4 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 2 0,00% Belize Belize
68 4 0,00% 2 0,00% 75 0,00% 2 0,00% 96 0,00% Portugal Portugal
69 4 0,00% 3 0,00% 250 0,00% 3 0,00% 277 0,00% Romania Romania
70 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 6 0,00% Albania Albania
71 3 0,00% 1 0,00% 18 0,00% 1 0,00% 27 0,00% Bangladesh Bangladesh
72 3 0,00% 1 0,00% 3 0,00% 2 0,00% 20 0,00% Greece Greece
73 3 0,00% 3 0,00% 21873 0,02% 2 0,00% 12516 0,01% Ireland Ireland
74 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 10 0,00% Belarus Belarus
75 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Estonia Estonia
76 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Israel Israel
77 2 0,00% 1 0,00% 9 0,00% 1 0,00% 18 0,00% Laos Laos
78 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Pakistan Pakistan
79 2 0,00% 1 0,00% 112 0,00% 2 0,00% 126 0,00% Slovenia Slovenia
80 1 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 1 0,00% 6 0,00% American Samoa American Samoa
81 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 10 0,00% Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina
82 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 10 0,00% Algeria Algeria
83 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 10 0,00% Kyrgyzstan Kyrgyzstan
84 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Morocco Morocco
85 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Moldova Moldova
86 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Mauritius Mauritius
87 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Mexico Mexico
88 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Slovakia Slovakia
89 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Tajikistan Tajikistan
90 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Venezuela Venezuela
91 1 0,00% 1 0,00% 3 0,00% 1 0,00% 12 0,00% South Africa South Africa


Generated by Webalizer Version 2.23 WindowsNT WindowsNT WindowsNT WindowsNT WindowsNT/Unix-PCSNET πŸ–₯WindowsNT PCSNET